Procedury

Procedury ogólne

Procedura Ogólna PO-01: Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

Procedura Ogólna PO-02: Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

Procedura Ogólna PO-03: Hospitacje zajęć dydaktycznych

Procedury Wydziałowe

Procedura oceny ankietowej studentów

Procedura konsultowanie programów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi

PW-03 Procedura ewaluacji osiągania zakładanych efektów uczenia się

  • załącznik 1
  • załącznik 2
  • załącznik 3
  • załącznik 4

PW-04 Procedura projektowania i modyfikowania programów studiów

  • załącznik 1
  • załącznik 2
  • załącznik 3

Procedura monitorowania i zarządzenia ryzykiem
Procedura oceny funkcjonowania dziekanatu, systemu USOS, wymiany międzynarodowej oraz www

Procedura monitorowania funkcjonowania WSJK

Procedura oceny infrastruktury dydaktycznej

Procedura wyboru specjalności

Procedura wyboru promotora pracy dyplomowej

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych

Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac

Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych

Procedura przenoszenia osiągnięć

Procedura warunkowego zaliczenia semestru

Procedura skierowania studenta na powtarzanie semestru

Procedura skreślenia studenta z listy studentów

PW-19 Ankieta absolwentów w zakresie jakości kształcenia

  • załącznik 1

Regulaminy

Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Regulamin realizacji praktyki zawodowej

Regulamin współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK