Kierunki studiów

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i GOSPODARKA ODPADAMI

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.

Potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi także oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

 • Przedsiębiorstwa paliwowe i ener-getyczne
 • Instytucje kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw
 • Firmy gospodarki komunalnej

 

 

RENEWABLE ENERGY SOURCES and WASTE MANAGEMENT
(RES & WM)

Study in English

Master studies

 

The graduate has the skills necessary to perform engineering, project, investment and operational tasks regarding equipment, installations and facilities to obtain energy from renewable sources and in the field of waste management. The graduate is able to assess the value of energy demand, to design an installation to generate energy from renewable sources.

He/She can also estimate the amount of waste generated in the region and develop a concept for their storage and management. They also have advanced knowledge of economics and law necessary to understand non-technical conditions of engineering work adequate to RES & WM, including extensive knowledge of the function and development of rural areas. They have knowledge about the operation and reliability of machines and equipment designed for RES & WM and the rules of creating and developing business based on the knowledge of RES & WM issues.

 • Fuel and energy companies
 • Institutions for the quality control of conventional fuels and biofuels
 • Municipal/ communal  economy units

 

 

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, w tym energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, a także nadzorowania i udoskonalania systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, potrafi również diagnozować urządzenia i systemy mechatroniczne.

 • Serwis i sprzedaż maszyn i ciągników
 • Biura konstrukcyjne maszyn i pojazdów
 • Zakłady produkujące urządzenia techniczne, farmy rolnicze

 

TRANSPORT I LOGISTYKA

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Absolwent potrafi umiejętnie łączyć oraz rozpatrywać zagadnienia ekonomiczne i inżynieryjne dotyczące transportu i logistyki.

Uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowo - logistycznych.

Posiada umiejętność eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania i sterowania sektorem TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach transportu i logistyki, dotyczące zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i nieżywnościowych.

 • Firmy transportowo - spedycyjne, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową
 • Przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe
 • Centra logistyczne i dystrybucyjne
 • Zakłady i wydziały komunikacji miejskiej

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa poza żywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności.

 • Instytucje zajmujące się projektowa-niem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców (głównie pochodzenia biologicznego)
 • Działy zarządzania przedsiębiorstwami (kontrola produkcji, innowacje procesów technologicznych)
 • Firmy oferujące audyty ekonomiczno-organizacyjne
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR