Kierunki studiów

Rekrutacja

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Na Wydziale prowadzone są dwustopniowe studia stacjonarne i niestacjonarne. 

 • Studia I stopnia – 3,5 letnie, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
 • Studia II stopnia – 1,5 roku, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.


Warunki przyjęcia na studia I stopnia:

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia. 

Kierunek studiów

Specjalności / Moduły

Terminy ERK
(Elektronicznej Rejestracji Kandydatów)

Transport i Logistyka

Moduły:

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie w logistyce

Studia stacjonarne: czerwiec 2020

 

Studia niestacjonarne: czerwiec 2020

Technika rolnicza i leśna

Specjalności:

 • Technika i energetyka
 • Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • Mechatronika

Studia stacjonarne: rekrutacja trwa

 

Studia niestacjonarne: czerwiec 2020

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności:

 • Inżynieria produkcji i logistyka

Moduły:

 • Inżynieria Produkcji
 • Organizacja i Zarządzanie

Studia stacjonarne: czerwiec 2020

 

Studia niestacjonarne: rekrutacja trwa

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Moduły:

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

Studia stacjonarne: czerwiec 2020

 

Studia niestacjonarne: rekrutacja trwa

 
Warunki przyjęcia na studia II stopnia:
Dyplom ukończenia studiów kierunkowych lub pokrewnych.

Kierunek studiów

Specjalności / Moduły

Terminy ERK
(Elektronicznej Rejestracji Kandydatów)

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Moduły:

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

Studia stacjonarne:  luty 2020

 

Studia niestacjonarne: luty 2020

Technika rolnicza i leśna

Specjalności:

 • Inżynieria rolnicza i spożywcza
 • Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • Ekoenergetyka
 • Mechatronika

Studia stacjonarne:  luty 2020

 

Studia niestacjonarne: luty 2020

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności:

 • Inżynieria produkcji surowcowej
 • Infrastruktura i logistyka
 • Inżynieria systemów przechowalniczych

Studia stacjonarne:  luty 2020

 

Studia niestacjonarne: luty 2020

Na studiach niestacjonarnych do 10% zajęć dydaktycznych odbywa się z wykorzystaniem Internetu (e-learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów na Uczelnię.

Wydział posiada pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) co uprawnia, po spełnieniu wymagań tego stowarzyszenia, do wykonywania zawodu poza granicami kraju.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzony jest kurs przedmiotów informatycznych zgodnie z wymaganiami ECDL, umożliwiający uzyskanie certyfikatu uznawanego na całym obszarze UE.

Studenci Wydziału na okres nauki otrzymują bezpłatne najnowszą wersję programu Microsoft Office z możliwością instalowania jej również na prywatnych komputerach, laptopach i urządzeniach przenośnych.


Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia.


Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za legitymację. Opłaty za wydanie studentom Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynoszą:

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ( 22 zł )

Numer konta: studia stacjonarne - 22 1060 0135 1100 0009 9990 0602, studia niestacjonarne - 81 1060 0135 1100 0009 9990 0607


Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy) po ogłoszeniu wyników w systemie ERK.

 

Wszelkie informacje na temat przyjęć na studia można uzyskać:  

Biuro rekrutacji Wydziału
budynek "A": pokój 101, 115
ul. Balicka 116B
30-149 Kraków
tel. +48 12 662 46 16
tel. +48 12 662 46 18
email: rekrutacja.wipie[a]urk.edu.pl
godziny pracy: 10 - 14 (w okresie rekrutacji)

 


Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków,

wipie.urk.edu.pl

Nazwa kierunku studiów

Uzyskiwane kompetencje zawodowe podczas studiów

Potencjalne miejsce zatrudnienia

 

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.

Potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi także oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania,

·         Przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne

·         Instytucje kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw

·         Firmy gospodarki komunalnej

 

Transport i Logistyka

Absolwent potrafi umiejętnie łączyć oraz rozpatrywać zagadnienia ekonomiczne i inżynieryjne dotyczące transportu i logistyki.

Uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowo - logistycznych.

Posiada umiejętność eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania i sterowania sektorem TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach transportu i logistyki, dotyczące zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i nieżywnościowych.

·         Firmy transportowo - spedycyjne, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową;

·         Przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe,

·         Centra logistyczne i dystrybucyjne;

·         Zakłady i wydziały komunikacji miejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa poza żywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności.

·         Instytucje zajmujące się projektowaniem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców (głównie pochodzenia biologicznego)

·         Działy zarządzania przedsiębiorstwami (kontrola produkcji, innowacje procesów technologicznych)

·         Firmy oferujące audyty ekonomiczno-organizacyjne

 

Technika Rolnicza i Leśna

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, w tym energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, a także nadzorowania i udoskonalania systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, potrafi również diagnozować urządzenia i systemy mechatroniczne.

·         Serwis i sprzedaż maszyn i ciągników

·         Biura konstrukcyjne maszyn i pojazdów

·         Zakłady produkujące urządzenia techniczne, farmy rolnicze

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR