Profil Absolwenta

Absolwenci realizowanych na Wydziale kierunków studiów znajdują zatrudnienie w otoczeniu gospodarczym, w administracji rządowej i jednostkach samorządowych oraz w szkolnictwie. Posiadają wiedzę z zakresu założenia swojej firmy.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i transferu technologii oraz innowacyjności. Jest przygotowany do analizy procesów produkcyjnych w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania pracami zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego.

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami mając interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk  inżynieryjno- technicznych i przyrodniczych, posiada umiejętności do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych oraz kierowniczych, dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Student uczy się łączyć wiedzę z różnych dziedzin badawczych, by sprawnie ocenić ilość powstających odpadów na danym terenie, sposób na ich utylizację czy zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmującą min: technologię pozyskiwania biomasy, technologię i techniki produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, układy kogeneracyjne oraz ekonomikę w energetyce odnawialnej. Z kolei, absolwent z zakresu gospodarki odpadami posiada umiejętność m.in. z: zarządzania środowiskowego, odpadów w produkcji surowcowej i przetwórstwie, odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków, recyklingu materiałowego, logistyki zagospodarowania odpadów i organizacji usług komunalnych, a także technologii utylizacji odpadów.

Absolwent kierunku Transport i Logistyka uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, znajdującym zastosowanie w obszarze transportu i logistyki. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy, co umożliwia mu szybką adaptację w takim środowisku. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentom kierunku transport i logistyka podjąć pracę w licznych podmiotach gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo – spedycyjnych oraz zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej.

Absolwent kierunku Inżynieria Mechatroniczna posiada kwalifikację i jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przemysłowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, umiejętności organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. Ponadto Absolwenci mogą pracować jako kadra zawodowa (inżynier) w zakładach projektujących lub prowadzących dystrybucję zaawansowanego technicznie sprzętu, wykwalifikowani serwisanci maszyn i pojazdów specjalistycznych oraz inżynierowie działów technicznych zakładów produkcyjnych w sektorze żywnościowym.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK