Profil Absolwenta

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Profil absolwenta

Inżynier:

Posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i transferu technologii i innowacyjności.

Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego.

Realizowany program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, sektorze produkcji rolniczej, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie. Przekazywany zakres wiedzy merytorycznej obejmuje nie tylko problematykę krajową sektora rolno-spożywczego ale również m.in. krajów Unii Europejskiej. Zdobyte umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi przez naszych absolwentów dodatkowo zwiększają ich szanse na rynku pracy zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Magister:

Jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi, projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu, logistyki i dystrybucji, zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, rozwiązywania zadań technologicznych, transferu technologii oraz innowacyjności.

Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej, zarządzania, podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w szeroko pojętej sferze agrobiznesu.

Potrafi kierować zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji państwowej i samorządowej. Potrafi organizować i prowadzić prace badawcze i rozwojowe, w szczególności w zakresie projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz doradztwa technicznego i organizacyjnego. Posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.

Technika rolnicza i leśna - Profil absolwenta

Inżynier:

Jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze gospodarki żywnościowej.

Magister:

Jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, pozażywnościową produkcją surowcową rolnictwa oraz infrastrukturą wsi.

Interdyscyplinarne a zarazem specjalistyczne wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w sektorze produkcji rolniczej, sektorze usług technicznych i przemyśle spożywczym. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, a także w placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej.

Specjaliści z zakresu inżynierii rolniczej i spożywczej posiadają wiedzę z zakresu inżynierii przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym urządzeń napędowych i systemów transportowych, inżynierii procesowej i aparaturowej oraz robotyzacji procesów technologicznych. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania i optymalizowani linii technologicznych, z uwzględnieniem zarówno kryteriów technicznych i eksploatacyjnych, jak i ekonomicznych.

Specjaliści z zakresu technik informatycznych w gospodarce żywnościowej posiadają wiedzę z zakresu metod numerycznych, inżynierii oprogramowania, programowania sterowników mikroprocesorowych, cyfrowej analizy obrazu oraz systemów diagnostyki pokładowej i informacji przestrzennej. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania systemów sterujących i wizualizacji procesów technologicznych oraz modelowania i symulacji systemów w rolnictwie.

Specjaliści z zakresu ekoenergetyki posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR