Czasopisma

Periodyki i wydawnictwa wydziałowe.


 
Pracownicy Wydziału redagują dwa czasopisma naukowe.
1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Strona: http://infraeco.pl/
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas jest
czasopismem rozpowszechniającym wyniki badań prowadzonych przez naukowców,
inżynierów, ekonomistów, socjologów i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w tematykę
problemów ochrony środowiska, ekologii oraz technicznej infrastruktury terenów wiejskich
na całym świecie. Rozwój rolnictwa i osadnictwa na terenach wiejskich doprowadziły do
wzrostu standardów życia z jednej strony (rozwój dróg, kanalizacji, wodociągów, itp.), ale
także wzrostu degradacji środowiska naturalnego. Istnieje potrzeba zapewnienia właściwego
stanu wiedzy na temat tych problemów, a w szczególności w zakresie działań
podejmowanych na obszarach wiejskich.
Omawiane badania naukowe orientowane są na rozwiązywanie problemów technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, jakie pojawiają się w wyniku prowadzonej polityki
gospodarczej, w kraju i w Unii Europejskiej, a skierowanej na innowacyjność i
konkurencyjność. Zasadnicze kierunki badań koncentrują się wokół budowy urządzeń,
zagadnień automatyzacji procesów produkcyjnych, produkcji biopaliw stałych, płynnych i
gazowych oraz gospodarki odpadami.

2. Agricultural Engineering,
Strona: http://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng
Czasopismo publikuje oryginalne opracowania naukowe w formie monografii i rozpraw
naukowych z zakresu nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych i społecznych. W obszarze
nauk inżynieryjno-technicznych publikowane są prace związane tematycznie z inżynierią
rolniczą, inżynierią produkcji, inżynierią przetwórstwa rolno-spożywczego, budową i
eksploatacją maszyn oraz odnawialnymi źródłami energii. W obszarze nauk rolniczych
publikowane są prace związane z nowoczesnymi technologiami upraw roślin i hodowli
zwierząt, rolnictwem precyzyjnym, agrotroniką oraz technologiami produkcji i przetwarzania
biomasy. W obszarze nauk społecznych publikowane są prace z zakresu ekonomiki rolnictwa,
ekonomiki procesów produkcyjnych, optymalizacji procesów produkcyjnych, systemów
jakości, zarządzania zasobami ludzkimi.
Agricultural Engineering zostało umieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw
publikujących oryginalne prace twórcze oraz recenzowane monografie naukowe.
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK