Historia

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki realizuje misję edukacyjną oraz badawczą w połączeniu z transferem technologii i know-how dla gospodarki. Wydział prowadzi kształcenie w następujących kierunkach studiów:

  • ·        Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • ·         Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
  • Transport i Logistyka
  •      Inżynieria Mechatroniczna

W ramach zajęć dydaktycznych, Studenci przeprowadzają eksperymenty w laboratoriach, w tym również posiadających status certyfikowanych, mają dostęp do specjalistycznych programów komputerowych, zaś w ramach organizowanych wyjazdach studyjnych (w obrębie niektórych przedmiotów) słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w renomowanych przedsiębiorstwach. Wydział posiada pełne prawa akademickie, poprzez:

- realizację prac doktorskich w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna,

- prowadzenie procedur związanych z nadaniem stopnia doktor habilitowany w dyscyplinie.  

Inżynieria mechaniczna oraz tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych.

Transfer technologii know-how dla gospodarki odbywa się poprzez uczestniczenie pracowników w licznych projektach badawczych oraz wykonywanie badań zamawianych.

Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 66 nauczycieli akademickich, z czego z 9-iu z tytułem profesora; 20 ze stopniem dr habilitowany; 31 posiadają stopień doktora oraz 6-iu ze stopniem magistra. Wydział corocznie zatrudnia również wybitnych specjalistów z zagranicy na etatach profesor wizytujący.

Zatrudniona kadra nauczycieli oraz prowadzący zajęcia specjaliści z innych Wydziałów Uniwersytetu przygotowują kadry inżynierskie i menadżerskie do gospodarki. Do priorytetów Wydziału należy przekazywanie takich wartości jak: obiektywizm myśli, rzetelność naukowa, pracowitość, profesjonalizm, a także promowanie wartości akademickich i kształtowanie postaw młodzieży w atmosferze patriotyzmu, uczciwości, szacunku i tolerancji dla wszystkich ludzi. Uzyskiwane osiągnięcia upowszechniane są w formie publikacji i wdrożeń, przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników oraz wpływają na aktualizację programów nauczania.

Wydział przywiązuje dużą wagę do współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą poprzez wspólne projekty i kształcenie. Jest otwarty na potrzeby praktyki w zakresie badań, kształcenia, ekspertyz, opinii i różnych form doradztwa. W formie wykładów zamawianych, specjaliści z otoczenia gospodarczego przeprowadzają cyklicznie wykłady m.in. z obszaru zarządzania firmą. Wydział organizuje specjalistyczne szkolenia dla Studentów, które umożliwiają przystąpienie do egzaminów umożliwiających uzyskanie specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych.

Kierunki kształcenia studentów i kierunki prac badawczych dostosowujemy do zmieniającego się rynku pracy i technologii produkcyjnych.

Śledzimy zapotrzebowanie na fachowców z różnych specjalności, modernizując programy kształcenia i specjalności. Jednym z podstawowych źródeł informacji są kontakty z absolwentami Wydziału, którzy regularnie przedstawiają obecne – i przewidywane – zapotrzebowanie na umiejętności zawodowe aktualnie studiujących https://wipie.urk.edu.pl/index/site/5520/9155 . Link zawiera sylwetki niektórych  absolwentów Wydziału.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK