Projekty badawcze

NCBiR - POIR 1.1.2 konkurs od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

Kolejny konkurs planowany na IV kw. 2016 r

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN- w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro - małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP);

2) 20 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - FIRST TEAM konkurs do 24.03.2016

 Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej TEAM-TECH konkurs do 15.03.2016

Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej POWROTY konkurs do 15.04.2016

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.

NCBiR - POWER Działanie 3.1 Nowe Programy Kształcenia

Konkurs planowany na marzec 2016

Konkurs obejmuje realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy,  do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

             tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

             dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

             działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

 NCBiR - Program LIDER- konkurs do 14.03.2016 r.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

FINANSOWANIE KOSZTÓW UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM- konkurs do 08.04.2016 r.

MNiSW przyjmuje wnioski o finasowanie kosztów wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

 

NCN - Nabór wniosków wstępnych będzie do 15 marca 2016 r.

- konkurs ETIUDA 4 na stypendia doktorskie.

- FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

- SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

- TANGO 2 w ramach przedsięwzięcia realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania badań podstawowych.

Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, obejmującym następujące tematy:

             Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,

             New dynamics of public services,

             Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Budżet konkursu: 23,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR