Praktyki studenckie

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, do odbycia obowiązkowej „Praktyki studenckiej” (wymóg programu studiów) należy podejść w sposób kreatywny. W obecnej rzeczywistości (pandemia wirusa) studenci samodzielnie bez konieczności konsultacji z pełnomocnikiem dziekana ds. PRAKTYK STUDENCKICH, podejmują decyzje o miejscu odbycia praktyki.

W związku z tym należy dążyć:

a) w pierwszej kolejności do odbycia jej w zakładach, warsztatach, firmach rodzinnych itp., zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie „Praktyk studenckich”, który znajduje się na stronie naszego Wydziału (WIPiE).

Natomiast, jeśli w uzasadnionych przypadkach nie będzie takiej możliwości, to:

b) można odbyć ją w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej w laboratoriach wydziałowych, pod kierunkiem promotora, realizując program badań dot. pracy dyplomowej,

c)  w ostateczności, gdy wystąpią nadzwyczajne i uzasadnione trudności z jej odbyciem, to należy indywidualnie opracować projekt organizacyjny potencjalnej firmy, którą sami chcielibyście założyć. W projekcie tym należy opracować i przeanalizować w szerokim zakresie jej strukturę organizacyjną (pion administracji, działy kierowniczo-zarządcze, produkcyjne, uwarunkowania otoczenia, w którym ona będzie funkcjonować, profil działalności, słabe i mocne strony, itd.

Opracowany projekt będzie podstawą dopuszczenia do egzaminu ustnego zaliczającego „Praktykę studencką”.

W pozostałych wariantach (a, b) z odbycia praktyki należy sporządzić dokumentację, zgodnie z wymaganiami zawartymi w „REGULAMINIE PRAKTYK” i dostarczyć ją pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk (dr hab. inż. Krzysztof Mudryk) w ostatnim tygodniu września 2021r

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk prof. UR

 

Studenci studiów inżynierskich (I stopień) i magisterskich (II stopień) odbywają praktyki przewidziane harmonogramem studiów.

Studenci studiów inżynierskich odbywają praktykę zawodową w okresie letnim po VI semestrze studiów, a w trakcie trwania semestru uczestniczą w zajęciach praktycznych w ramach przedmiotów kierunkowych. Praktyka wakacyjna w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie jest realizowana w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych oraz rolno-spożywczych, a także jednostkach usługowych i instytucjach agrobiznesu.

W trakcie praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych studenci zapoznają się z zasadami obsługi oraz obsługują maszyny, urządzenia i linie technologiczne. Dokonują oceny technicznej oraz wykonują przeglądy i naprawy środków technicznych. Zapoznają się z procesami produkcyjnymi, ich planowaniem i kontrolą realizacji oraz zapoznają się z systemami wspomagającymi zarządzanie produkcją i środkami trwałymi. Natomiast w przedsiębiorstwach i jednostkach usługowych oraz instytucjach agrobiznesu studenci zapoznają się z zakresem działalności przedsiębiorstwa lub instytucji oraz biorą czynny udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć usługowych.

Studenci mogą również odbywać praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych oraz przodujących przedsiębiorstwach krajowych.

Studenci studiów magisterskich odbywają praktykę dyplomową w wymiarze do 4 tygodni, po I semestrze studiów. Celem tej praktyki jest przeprowadzenie badań naukowych, których wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej.

REGULAMIN

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Praktyk

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR email: Krzysztof.Mudryk@urk.edu.pl
telefon: (12)662-46-45, adres: ul. Balicka 120/13

Praktyki studenckie na stronie Uniwersytetu Rolniczego: https://praktyki.urk.edu.pl/ 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK