Praktyki studenckie - Staże


WIPiE

 

Program staży dla studentów
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

 

 

"Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się z:

- Regulamin organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu  Rolniczego w Krakowie"

z załącznikami:

 

 

 

 


DANE KONTAKTOWE

 

Kierownik projektu

Katarzyna Grądecka-Jakubowska katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl

ul. Balicka 116b; 30-149 Kraków
pokój nr: 17 budynek A
tel. 12 662 46 84
czynne (pon-pt) w godz. 9.00-14.00, lub po umówieniu telefonicznym

 

BIURO PROJEKTU

ul. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków
pokój nr 1b
czynne (pon-pt) w godz. 10.00-13.00, lub po umówieniu telefonicznym

Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Gargul; pokój nr: 1b; tel: 12 662 42 00; m.gargul@urk.edu.pl

 

Specjalista ds. finansowych

Izabela Rejman; 12 662 41 92; i.rejman@urk.edu.pl

ADRES DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW


Jeżeli istnieje konieczność przesłania dokumentów projektowych drogą poczty tradycyjnej, proszę to dokonać za pomocą listu  priorytetowego poleconego na adres: Specjalista ds. administracyjnych Magdalena Gargul adres j/w.

REKRUTACJA

 

 

Szanowni Państwo

W dniach od 21.05.2018 – 27.05.2018 roku trwa rekrutacja na krajowe staże w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (I EDYCJA)

Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Zgodnie z regulaminem  organizacji staży studenci zainteresowani udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy (wydruk dwustronny!).

 

Formularz będzie dostępny u Kierownika Projektu w pokoju 17 budynek A.

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji kryteriami punktowanymi jest średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność naukową / społeczną.

W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:

a)                  w trakcie dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia.

 

Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu na semestr (3 mgr,.) oraz średnią wygenerowaną z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podaną do 4 miejsc po przecinku).

 

Punkty za kryterium zaangażowania w działalność naukową/społeczną zostają przyznane Uczestnikowi Projektu jednokrotnie z danego rodzaju aktywności (max. 9 punktów)

a)         działalność w kole naukowym (3 pkt);

b)        działalność w wydziałowym lub uczelnianym samorządzie studenckim (3 pkt);

c)         udział w konferencjach naukowych lub w projektach badawczych (3 pkt).

 

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w/w aktywności niezbędne jest udokumentowanie działalności społeczno-naukowej ( §4 pkt. 11 regulaminu organizacji staży studenckich).

 

 

Zapraszamy do zgłoszeń uczestnictwa!

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie staże trwają 12 tygodni (360 godzin)

Grupa docelowa projektu – 3 semestr studia magisterskie stacjonarne

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 23 osoby (14 kobiet, 9 mężczyzn)

Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 23 osoby (14 kobiet, 9 mężczyzn)Listy rankingowe do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
W dniu 28 maja odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w ramach projektu pt.: „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”. Komisja zatwierdziła listy rankingowe do projektu przyznając łącznie: 46 miejsc stażowych lista rankingowa z dn. 28.05.2018:
- na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (23 os)
- na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (23 os)
W związku z otrzymanymi dwoma rezygnacjami z udziału w projekcie Komisja spotkała się ponownie w dniu 04 czerwca i wyłoniła 2 osoby z list rezerwowych
W związku z otrzymaną rezygnacją z udziału w projekcie Komisja spotkała się ponownie w dniu 14 czerwca i wyłoniła 1 osobę z listy rezerwowej - protokół

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK