Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Załącznik do
Zarządzenia Rektora 49/2017
z dnia 29.06.2017 r.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 r. i kończy się 30 września 2018 r. Dzieli się na dwa semestry:
  1. zimowy: od 1 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r.
  2. letni: 26 lutego 2018 r. do 30 września 2018 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
  1. 2 października 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.
  2. 3 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.
  3. 26 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.
  4. 4 kwietnia 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.
 3. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  1. Zimowa: od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r.
  2. Zimowa poprawkowa: od 19 do 25 lutego 2018 r.
  3. Letnia: od 25 czerwca 2018 r. do 8 lipca 2018 r.
  4. Letnia poprawkowa: od 10 do 23 września 2018 r.
 4. Dni wolne od zajęć:
  1. Przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
  2. Przerwa semestralna: 12 do 18 lutego 2018 r.
  3. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
  4. 1 czerwca 2018 r. do 3 czerwca 2018 r.
  5. Przerwa wakacyjna: 9 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
 5. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
  1. 6 października 2017 r. – centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  2. 2 maja 2018 r.
 6. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie kilkudniowych zjazdów, których terminy ustala Dziekan.
 7. Zgodnie z §7 ust. 5 regulaminu studiów, Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
  1. dokonać zmian w podziale roku akademickiego,
  2. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
  3. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
  Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.
 8. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 7 lit. b, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji (§7 ust. 8 regulaminu studiów).
 9. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 16 września 2018 r.
 10. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 10 października 2017 r., a na semestr letni do 10 marca 2018 r.
 11. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2017 r.
 12. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2017 r. i potrwa do 2 października 2017 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR