Kierunki badań
 • technologie produkcji biopaliw (techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw, optymalizacja parametrów prowadzenia procesów produkcji paliw typu Biodiesel),
 • wykorzystanie zasobów energii odnawialnej do ogrzewania obiektów produkcyjnych,
 • rozwijanie technik pozyskiwania i gromadzenia energii odnawialnej,
 • prognozowanie oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w gminach wiejskich z uwzględnieniem problematyki ochrony powietrza atmosferycznego,
 • gospodarka energetyczna w rolno-spożywczych procesach produkcyjnych,
 • ekonomiczno-energetyczne zagadnienia rolnictwa górskiego i podgórskiego,
 • tworzenie programów komputerowych dla praktyki rolniczej i dydaktyki,
 • organizacja, ekonomika i zarządzanie w technice rolniczej, rynek nieruchomości rolniczych oraz technicznych środków produkcji,
 • modelowanie matematyczne procesów w technice rolniczej,
 • badanie fizycznych właściwości materiałów roślinnych,
 • fizyko-mechaniczne właściwości gleby w odniesieniu do trakcji pojazdów i plonowania roślin,
 • modelowanie procesów suszenia produktów pochodzenia rolniczego,
 • metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej maszyn rolniczych,
 • modelowanie i symulacja obciążeń w maszynach rolniczych,
 • wykorzystanie cyfrowej analizy obrazów w badaniach agrofizycznych,
 • automatyzacja rolno-spożywczych procesów technologicznych,
 • robotyzacja w inżynierii rolno-spożywczej,
 • programowanie i eksploatacja mikroprocesorowych systemów sterowania,
 • systemy informatyczne (SCADA) w automatyzacji rolno-spożywczych procesów technologicznych,
 • eksploatacja ciągników i maszyn rolniczych,
 • rolnictwo precyzyjne (GPS),
 • fizyczne właściwości bulw ziemniaka oraz ziarna zbóż i motylkowych w kontekście ich zbioru i obróbki pozbiorowej,
 • ergonomia w odniesieniu do techniki rolniczej,
 • projektowanie urządzeń infrastrukturalnych na obszarach wiejskich,
 • kierowanie i zarządzanie samorządami lokalnymi (wykorzystanie badań operacyjnych, modeli decyzyjnych),
 • wykorzystanie systemów GIS w planowaniu, organizacji i zarządzaniu infrastrukturą na obszarach wiejskich.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR