Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został powołany na mocy Uchwały Rady Wydziału w dniu 12.09.2012.
Głównym celem Systemu jest, poza utworzeniem struktury organizacyjnej systemu służącemu zapewnieniu jakości kształcenia, uzyskanie wielopoziomowej odpowiedzialności za wdrażanie instytucjonalnej strategii służącej poprawie standardów i jakości kształcenia z wzmocnieniem relacji pomiędzy kształceniem i badaniami naukowymi z równoczesnym włączeniem środowiska studenckiego w zadania zmierzające do zapewniania jakości kształcenia.Podstawa prawna:

 • § 15 pkt 24 Statutu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • § 8 Załącznika do Zarządzenia Nr 15/2007 Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 16/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej.


Zarządzenia UR dotyczące jakości kształcenia:

 • Zarządzenia rok 2002
  1. ZR 26/2002 – dot. ujednolicenia sposobu załatwiania i ewidencjonowania skarg i wniosków

 • Zarządzenia rok 2006
  1. ZR 8/2006 – dot. wprowadzenia w AR obowiązku elektronicznej rejestracji kandydatów na studia

 • Zarządzenia rok 2007
  1. ZR 4/2007 – dot. zasad finansowania praktyk studenckich i ćwiczeń terenowych wynikających z programów studiów
  2. ZR 15/2007 – dot. wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR + załącznik
  3. ZR 16/2007 – dot. hospitacji zajęć dydaktycznych + załącznik
  4. ZR 17/2007 – dot. oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia + ankiety
  5. ZR 21/2007 – wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOS
  6. ZR 23/2007 – dot. wejścia w życie "Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"+ załącznik

 • Zarządzenia rok 2008
  1. ZR 10/2008 – dot. przyjęcia i wdrożenia procedur obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS + załącznik

 • Zarządzenia rok 2009
  1. ZR 38/2009 – dot. zasad prowadzenia "Albumu Studentów" i "Księgi Dyplomów"

 • Zarządzenia rok 2010
  1. ZR 2/2010 – dot. prac dyplomowych studentów UR
  2. ZR 3/2010 – dot. wprowadzenia "Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego dla Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" + załącznik

 • Zarządzenia rok 2011
  1. ZR 1/2011 – dot. wprowadzenia w 2011 roku w Uniwersytecie Rolniczym kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych
  2. Statut 2011

 • Zarządzenia rok 2012
  1. ZR 13/2012 – dot. ustalenia wysokości opłat za wydawanie studentom i absolwentom Uczelni dokumentów związanych z przebiegiem studiów
  2. ZR 22/2012 – dot. wprowadzenia w życie Regulaminu studiów + załącznik
  3. ZR 23/2012 – dot. wprowadzenia Regulaminu dokumentowania przebiegu studiów prowadzonego w formie elektronicznej + załącznik
  4. ZR 25/2012 – dot. rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
  5. ZR 26/2012 – dot. określenia efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia + załącznik
  6. ZR 31/2012 – dot. wprowadzenia w życie Regulaminu Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie + załącznik
  7. ZR 36/2012 – dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
  8. ZR 40/2012 – dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  9. ZR 54/2012 – dot. zniesienia Katedry Biochemii na Wydziale Ogrodniczym (zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uczelni)

 • Zarządzenia rok 2013
  1. ZR 8/2013 – dot. wprowadzenia "Procedury postępowania przy przenoszeniu i uznawaniu zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie lub w innej uczelni"
  2. ZR 9/2013 – dot. wprowadzenia w życie Regulaminu studiów doktoranckich + załącznik
  3. ZR 17/2013 – dot. powołania w kadencji 2012-2016 Pełnomocników Rektora
  4. ZR 24/2013 – dot. nowelizacji Zarządzenia 25/2012 dotyczącego rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
  5. ZR 26/2013 – dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
  6. ZR 53/2013 – dot. wprowadzenia regulaminu rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" + załącznik
  7. ZR 62/2013 – dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
  8. ZR 67/2013 – dot. wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" + załącznik
  9. ZR 69/2013 – dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
  10. ZR 72/2013 – dot. określenia Wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie + załącznik
  11. ZR 72/2013 – dot. określenia Wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie + załącznik
  12. ZR 72/2013 – dot. wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów
  13. Program SSD – 2013
  14. Program NSD – 2013

 • Zarządzenia rok 2014
  1. Pismo Okólne 4/2014 – dot. limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015
  2. Pismo Okólne 5/2014 – dot. określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
  3. ZR 7/2014 – dot. kryteriów oraz trybu dokonywania oceny okresowej pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi + załącznik
  4. ZR 17/2014 – dot. warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 + załączniki
  5. ZR 28/2014 – dot. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia Rekrutacji w roku akademickim 2014/2015
  6. ZR 33/2014 – dot. ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015
  7. ZR 41/2014 – dot. wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych łącznie przez kilka wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  8. ZR 44/2014 – dot. odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
  9. ZR 45/2014 – nowelizacji Zarządzenia Nr 6/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. dotyczącego zawierania przez Uniwersytet ze studentami umów określających warunki odpłatności za studia oraz utraty mocy Zarządzenia nr 47/2013 z dnia 12 lipca 2013r.
  10. ZR 63/2014 – dot. ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych dla studentów w roku 2014 z Własnego Funduszu Stypendialnego UR
  11. ZR 68/2014 – dot. wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  12. ZR 71/2014 – dot. wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami, doktorantami i słuchaczami
  13. ZR 80/2014 – dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni
  14. Strategia rozwoju WIPIE
  15. Program SSD – 2014
  16. Program NSD – 2014

 • Zarządzenia rok 2015
  1. Pismo Okólne 1/2015 – dot. ogłoszenia Misji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  2. Pismo Okólne 2/2015 – dot. ogłoszenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 2015-2020
  3. Pismo Okólne 5/2015 – dot. limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2014/2015
  4. ZR 20/2015 – dot. warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 + załączniki
  5. ZR 22/2015 – dot. uzupełnienia efektów kształcenia - studia II stopnia na kierunkach prowadzonych i Uniwersytecie Rolniczym i kończących się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera o efekty inżynierskie
  6. ZR 26/2015 – dot. powołania kierunku studiów I i II stopnia pn „Inżynieria Biosystemów” i określenie efektów kształcenia
  7. ZR 30/2015 – dot. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademickie 2015/2016
  8. ZR 31/2015 – dot. wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów
  9. ZR 32/2015 – dot. wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Doktoranckich
  10. ZR 33/2015 – dot. wprowadzenia w życie Regulaminu Kształcenia na odległość w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  11. ZR 38/2015 – dot. ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016
  12. ZR 39/2015 – dot. odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
  13. ZR 50/2015 – dot. wprowadzenia wzorów umów i aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami, doktorantami i słuchaczami
  14. ZR 69/2015 – dot. nowelizacji Zarządzenia Nr 20/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
  15. ZR 71/2015 – dot. procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  16. ZR 72/2015 – dot. wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  17. ZR 79/2015 – dot. ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2015 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego
  18. Program SSD – 2015
  19. Program NSD – 2015
  20. STATUT - 2015

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR