Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Polityka jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni oraz strategią rozwoju Wydziału a jej cele wynikają z Zarządzeniu Rektora nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. w wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki (WIPiE), sprawuje Dziekan, który do realizacji zadań WSZJK powołał Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia (DKJK). W skład komisji wchodzą dwa zespoły tj.: Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZZJK), odpowiedzialny za całokształt działań związanych z systematyczną dbałością o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (ZOJK) odpowiedzialny za całokształt działań związanych z systematyczną oceną jakości kształcenia. W skład ZZJK wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia jako przewodniczący komisji, nauczyciele akademiccy, przedstawiciel studentów. W skład ZOJK wchodzą: Przewodniczący, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów i doktorantów. W pracach obydwu zespołów biorą udział przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych.

Załącznik 1 - Polityka Jakości Kształcenia

Załącznik 2 - Zakres i zadania oraz narzędzia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załącznik 3 - Struktura organizacyjna oraz szczegółowe kompetencje uczestników Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

Załącznik 4 - Strategia UR Kraków na lata 2021-2025

Załącznik 5 - Strategia WIPiE UR Kraków

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK