Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia
System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 13/2020 z 10 lutego 2020 roku wykorzystuje procedury postępowania przyjęte na szczeblu centralnym.

13/2020

10 lutego 2020 r.

wprowadzenie Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)


Kryterium drugie Polskiej Komisji Akredytacyjnej „Jednostka stosuje skuteczny wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia” jest jednym z dwóch najważniejszych kryteriów stanowiących o pozytywnej ocenie instytucjonalnej. Zadanie to wynika z:
- Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz aktów wykonawczych do Ustawy;
- Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1311);
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 września 2014 poz. 1198);
- Rozporządzenia MNiSW z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z dnia 22 września 2016 r. poz. 1529);
- Rozporządzenia MNiSW a dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. (Dz.U. poz. 1861);
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2017 poz. 1515);
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8; (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r. poz. 1594);
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z dnia 8 października 2014 r. poz. 1356);
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz.U. 2016 poz. 1529);
- Rozporządzenie MNiSW dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 9 października 2014 poz. 1370);
Podstawą działania Wydziałowego Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są akty prawne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązujące w roku akademickim 2019/2020:
- Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 czerwca 2019 roku przyjęty przez Senat w dniu 14 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr 59/2019;
- Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. – w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK);
- Zarządzenie Nr 88/ 2020 r z dnia 13 maja 2020 r – w prawie wprowadzenia Zasad organizacji weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studentów i słuchaczy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z wykorzystaniem technologii informatycznych;
- Zarządzenia Nr 113/2020 z dnia 8 czerwca 2020r. – w sprawie trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w formie zdalnej;
- Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r – w sprawie ograniczenia liczby grup ćwiczeniowych w roku akademickim 2019/2020 w związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- Zarządzenia Nr 52/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. – w sprawie organizacji zdalnego nauczania w Uczelni;
- Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r. – w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR;
- Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007 r. – w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych;
- Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30 maja 2007 r. – w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia;
- Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 18 września 2014 r. – w sprawie wprowadzania w życie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 25 września 2015 r. – w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie;
- Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie;
- Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. – w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Doktoranckich; Załącznik - Regulamin Studiów Doktoranckich;
- Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r. – w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu studiów - załącznik nr 1 Regulamin Studiów;
- Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 – w sprawie nowelizacji ZR Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącego wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów";
- Zarządzenie Nr 116/2018 z dnia 2 lipca 2018 – w sprawie obniżania wymiaru pensum dydaktycznego z nowelą ZR 153/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.;
- Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 2 lipca 2018 – w sprawie zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej z nowelą Nr 2/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.;
- Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 22 marca 2017 r. – nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 57/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej;
- Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. - nowelizacja Zarządzenia Rektora nr 66/2017 z dnia 22 września 2017 r. dotyczącej zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej, z nowelą Nr 130/2018 z dnia 31 sierpnia 2018;
- Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 r. – w sprawie określania wytycznych do opracowania programów kształcenia i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z nowelą Nr 13/2019 z 22 marca 2019 r.;
- Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. – w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Załącznik - Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 26lutego 2019 r. – w sprawie szczegółowego sposobu opracowywania i opisu programu studiów;
- Zarządzenia Nr 155 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 (studia niestacjonarne);
- Zarządzenia Nr 154 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 (studia nie stacjonarne);
- Zarządzenia Nr 153 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 (studia stacjonarne);
- Zarządzenia Nr 152 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020 (studia stacjonarne);
- Zarządzenia Nr 149 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 148 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka- studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 139 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowanie programu studiów na kierunku technika rolnicza i leśna - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 138 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowanie programu studiów na kierunku technika rolnicza i leśna - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 137 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku technika rolnicza i leśna - studia II stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 136 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku technika rolnicza i leśna - studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 123 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia II stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 122 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia niestacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 121 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia II stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
- Zarządzenia Nr 120 z dnia 1 października 2019 r – w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia stacjonarne w Uczelni od roku akademickiego 2019/2020;
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR