Program staży 2018-2019


PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
I ENERGETYKI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Projekt pn.: "Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki  
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie " (nr projektu POWR.03.01.00-00-S201/17) - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2018 r. – 31.12.2019 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział 
w wysokiej jakości 12 tygodniowych programach staży zgodnie z kierunkiem kształcenia dla  85 studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie studiujących na III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami. 

 GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych 
z EFS,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji i Energetyki, kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach12 tyg.  staży
krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami , którzy podnieśli kompetencje w zawodowe ramach 12 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji
i Energetyki kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne w ramach 12 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli kompetencje
zawodowe ramach 12 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne w ramach12 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji i Energetyki, kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 12 tyg. staży krajowych.

 WARTOŚĆ PROJEKTU:

Dofinasowanie projektu z UE: 703 413,52 zł

DANE KONTAKTOWE

Kierownik projektu

Katarzyna Grądecka-Jakubowska katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl

ul. Balicka 116b; 30-149 Kraków
pokój nr: 17 budynek A
tel. 12 662 46 84
czynne (pon-pt) w godz. 9.00-14.00, lub po umówieniu telefonicznym
 

BIURO PROJEKTU

ul. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków
pokój nr 1b
czynne (pon-pt) w godz. 10.00-13.00, lub po umówieniu telefonicznym

Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Jędryczka; pokój nr: 1b; tel: 12 662 42 00; m.jedryczka@urk.edu.pl

Specjalista ds. finansowych

Izabela Rejman; 12 662 41 92; i.rejman@urk.edu.pl

91/2018

10 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

obowiązuje, znowelizowane ZR 108/2

 

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na krajowe staże trwa od 8.04.2019r. do 15.04.2019r.

Staże odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (II EDYCJA)

Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zgodnie z regulaminem  organizacji staży studenci zainteresowani udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy (wydruk dwustronny!).

Formularz będzie dostępny u Kierownika Projektu w pokoju 17 budynek A.

Zgodnie z zasadami rekrutacji kryteriami punktowanymi jest średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność naukową / społeczną.

W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:

a)                  w trakcie dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia.

Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu na semestr (3 mgr,.) oraz średnią wygenerowaną z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podaną do 4 miejsc po przecinku).

Punkty za kryterium zaangażowania w działalność naukową/społeczną zostają przyznane Uczestnikowi Projektu jednokrotnie z danego rodzaju aktywności (max. 9 punktów)

a)         działalność w kole naukowym (3 pkt);

b)        działalność w wydziałowym lub uczelnianym samorządzie studenckim (3 pkt);

c)         udział w konferencjach naukowych lub w projektach badawczych (3 pkt).

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w/w aktywności niezbędne jest udokumentowanie działalności społeczno-naukowej ( §4 pkt. 11 regulaminu organizacji staży studenckich).

Zapraszamy na spotkania informacyjne które odbędą się początkiem kwietnia!

Termin zostanie podany na stronie projektu.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie staże trwają 12 tygodni (360 godzin)

Grupa docelowa projektu – 3 semestr studia magisterskie stacjonarne

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn)

Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 17 osoby (10 kobiet, 7 mężczyzn)

 

Listy rankingowe do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

Rekrutacja trwała od 08.04.2019-15.04.2019.

Po przeanalizowaniu 13 formularzy zgłoszeniowych studentów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie Projektu i wartości wskaźników oraz wynikający z nich podział miejsc stażowych z uwzględnieniem płci, zawartym w § 2 pkt. 5, osobno stworzona zostanie lista rankingowa dla kobiet i mężczyzn. (§ 4 pkt. 15 Regulaminu staży)

Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 11, natomiast przez mężczyzn 2.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 13 osób (Załącznik nr 1 i  2).

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 25.04.2019 do 08.05.2019r.

Po przeanalizowaniu 6 formularzy zgłoszeniowych studentów II stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie Projektu i wartości wskaźników oraz wynikający z nich podział miejsc stażowych z uwzględnieniem płci, zawartym w § 2 pkt. 5, osobno stworzona zostanie lista rankingowa dla kobiet i mężczyzn. (§ 4 pkt. 15 Regulaminu staży)

Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 6, natomiast żaden mężczyzna nie zgłosił chęci uczestnictwa w projekcie.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 6 osób (Załącznik nr 3).

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 25.04.2019 do 08.05.2019r.

Protokół nr 1 z dn. 24.04.2019

Rekrutacja trwała od 24.04.2019-08.05.2019.

Po przeanalizowaniu 2 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez studentki II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 2 osoby  (Załącznik nr 1 ).

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 16.05.2019 do 24.05.2019r.

Po przeanalizowaniu 8 formularzy zgłoszeniowych studentów II stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie Projektu i wartości wskaźników oraz wynikający z nich podział miejsc stażowych z uwzględnieniem płci, zawartym w § 2 pkt. 5, osobno stworzona zostanie lista rankingowa dla kobiet i mężczyzn. (§ 4 pkt. 15 Regulaminu staży)

Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 2, a liczba formularzy złożonych przez mężczyzn wyniosła 6.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 8 osób (Załącznik nr 2 i 3).

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 16.05.2019 do 24.05.2019r.

Protokół nr 2 z dn. 15.05.2019

Rekrutacja trwała od 16.05.2019-24.05.2019.

Po przeanalizowaniu 2 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez studentów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie Projektu i wartości wskaźników oraz wynikający z nich podział miejsc stażowych z uwzględnieniem płci, zawartym w § 2 pkt. 5, osobno stworzona zostanie lista rankingowa dla kobiet i mężczyzn. (§ 4 pkt. 15 Regulaminu staży)

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 2 osoby. Ze względu na brach chętnych do udziału w stażach komisja zakwalifikowała również kolejną studentkę (Załącznik nr 1 i 2 )

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 03.06.2019 do 14.06.2019r.

Po przeanalizowaniu 2 formularzy zgłoszeniowych studentek II stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 2 osoby  (Załącznik nr 3 ).

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 03.06.2019 do 14.06.2019r.

Protokół nr 3 z dn. 30.05.2019

Rekrutacja trwała od 03.06.2019-14.06.2019.

Po przeanalizowaniu 3 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez studentki II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Komisja Rekrutacyjna ze względu na brach chętnych mężczyzn do udziału w stażach Komisja zakwalifikowała 3 studentki.  (Załącznik nr 1)

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 17.06.2019 do 20.07.2019r.

Po przeanalizowaniu 2 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez studentki II stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami Komisja Rekrutacyjna ze względu na brach chętnych mężczyzn zakwalifikowała jedną studentką, dodatkowo druga studentka została zakwalifikowana w ramach przyznanych w projekcie miejsc dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji od dnia 17.06.2019 do 20.07.2019r.

Protokół nr 4 z dn. 17.06.2019

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK