Projekty dydaktyczne POWER

 

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
I ENERGETYKI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Projekt pn.: "Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki  
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie " (nr projektu POWR.03.01.00-00-S201/17) - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2018 r. – 31.12.2019 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział 
w wysokiej jakości 16 tygodniowych programach staży zgodnie z kierunkiem kształcenia dla  85 studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie studiujących na III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami. 

 GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych 
z EFS,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji i Energetyki, kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach16 tyg.  staży
krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami , którzy podnieśli kompetencje w zawodowe ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji
i Energetyki kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne w ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli kompetencje
zawodowe ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne w ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji i Energetyki, kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach16 tyg. staży krajowych.

 WARTOŚĆ PROJEKTU:

Dofinasowanie projektu z UE: 703 413,52 zł

 

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na krajowe staże trwa od 8.04.2019r. do 15.04.2019r.

Staże odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (II EDYCJA)

Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zgodnie z regulaminem  organizacji staży studenci zainteresowani udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy (wydruk dwustronny!).

Formularz będzie dostępny u Kierownika Projektu w pokoju 17 budynek A.

Zgodnie z zasadami rekrutacji kryteriami punktowanymi jest średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność naukową / społeczną.

W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:

a)                  w trakcie dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia.

Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu na semestr (3 mgr,.) oraz średnią wygenerowaną z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podaną do 4 miejsc po przecinku).

Punkty za kryterium zaangażowania w działalność naukową/społeczną zostają przyznane Uczestnikowi Projektu jednokrotnie z danego rodzaju aktywności (max. 9 punktów)

a)         działalność w kole naukowym (3 pkt);

b)        działalność w wydziałowym lub uczelnianym samorządzie studenckim (3 pkt);

c)         udział w konferencjach naukowych lub w projektach badawczych (3 pkt).

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w/w aktywności niezbędne jest udokumentowanie działalności społeczno-naukowej ( §4 pkt. 11 regulaminu organizacji staży studenckich).

Zapraszamy na spotkania informacyjne które odbędą się początkiem kwietnia!

Termin zostanie podany na stronie projektu.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie staże trwają 12 tygodni (360 godzin)

Grupa docelowa projektu – 3 semestr studia magisterskie stacjonarne

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn)

Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 17 osoby (10 kobiet, 7 mężczyzn)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR