Program staży 2020-2023 I edycja

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
I ENERGETYKI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

 Projekt pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w I edycji staży mogą uczestniczyć studenci/tki kierunków:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji III sem. II stopnia studiów stacjonarnych - 14 os.(11 K 3 M)

Transport i logistyka VI sem. I stopnia studiów stacjonarnych - 12 os. (10 K 2 M)

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami VI sem. I st. studiów stacjonarnych - 9 os. (7 K 2 M)

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się z załącznikami:

Regulamin organizacji staży studenckich w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój Uczelni"

Rekrutacja na krajowe staże trwa od 11.05.2020r. do 18.05.2020r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Uzupełniony skan formularz rekrutacyjny proszę o przesłanie w ustalonym terminie rekrutacyjnym na adres katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl.

Oryginały dokumentów proszę o wydrukowanie dwustronne i przesłanie na adres:

Katarzyna Grądecka-Jakubowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116b 30-149 Kraków
pokój nr 17 budynek A

 

Staże odbywają się w ramach projektu pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zgodnie z regulaminem  organizacji staży studenci zainteresowani udziałem w projekcie składają Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej https://akty.urk.edu.pl/index/site/7096

Zgodnie z zasadami rekrutacji kryteriami punktowanymi jest średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność naukową / społeczną.

 W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:

a) w trakcie pięciu zaliczonych semestrów studiów I stopnia;

b) w trakcie dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia.

Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu na semestr ( VI inż.) lub (III mgr.) oraz średnią wygenerowaną z  systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podana do 4 miejsc po przecinku).

 Punkty za kryterium zaangażowania w działalność naukową/społeczną zostają przyznane Uczestnikowi Projektu jednokrotnie z danego rodzaju aktywności:

a) działalność w kole naukowym (3 pkt);

b) działalność w wydziałowym lub uczelnianym samorządzie studenckim (3 pkt);

c) udział w konferencjach naukowych lub w projektach badawczych (3 pkt);

d) udział w innych inicjatywach społecznych, gospodarczych i edukacyjnych zbieżnych z Misją Wydziału (3 pkt).

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w/w aktywności niezbędne jest udokumentowanie działalności społeczno-naukowej ( §4 pkt. 11 regulaminu organizacji staży studenckich).

DANE KONTAKTOWE

Koordynator  ds. stażu

Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska

katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl

ul. Balicka 116b 30-149 Kraków
pokój nr 17 budynek A
tel. 12 662 46 84

BIURO PROJEKTU

 Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Jędryczka

m.jedryczka@urk.edu.pl

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
pokój nr 2

tel. 12 662 42 00

Specjalista ds. finansowych

Agnieszka Wałęga

agnieszka.walega@urk.edu.pl

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
pokój nr 6

tel. 12 662 44 25

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Listy rankingowe do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA MGR II STOPIEŃ

Rekrutacja trwała od 11.05.2020 -18.05.2020

Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

Z uwagi na zbyt małą liczbę złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu, jak również brak złożonych wniosków przez mężczyzn co w konsekwencji uniemożliwiło sporządzenie list rankingowych w podziale na płeć Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkie 11 osób które aplikowały w projekcie (11 kobiet) (Załącznik nr 1).

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

1

65496

4,3250

43,2500

0,0000

3,0000

0,0000

3,0000

0,0000

49,2500

tak

2

65678

4,7105

47,1050

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

47,1050

tak

3

65479

4,6000

46,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,0000

tak

4

67156

4,5526

45,5260

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,5260

tak

5

66119

4,5238

45,2380

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,2380

tak

6

65547

4,2857

42,8570

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

42,8570

tak

7

66696

4,1591

41,5910

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,5910

tak

8

65578

4,1000

41,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,0000

tak

9

65487

4,0750

40,7500

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

40,7500

tak

10

65515

4,0250

40,2500

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

40,2500

tak

11

64061

3,4400

34,4000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

34,4000

tak

 

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 28.05.2020 do 03.06.2020r.

 

KIERUNEK

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA

STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

Rekrutacja trwała od 11.05.2020 -18.05.2020

Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

Z uwagi na zbyt małą liczbę złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu, co w konsekwencji uniemożliwiło sporządzenie list rankingowych w podziale na płeć Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkie 5 osób które aplikowały w projekcie (Załącznik nr 2).

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifikowanie

1

71101

4,1628

41,6280

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,6280

Tak

2

77100

4,1591

41,5910

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,5910

Tak

3

71094

3,9886

39,8860

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

39,8860

Tak

4

71093

3,5729

35,7290

0,0000

3,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,7290

Tak

5

72625

3,8222

38,2220

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,2220

Tak

 

Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 2, natomiast przez mężczyzn 3.

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 28.05.2020 do 03.06.2020r.

 

KIERUNEK

TRANSPORT I LOGISTYKA

STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

Rekrutacja trwała od 11.05.2020 -18.05.2020

Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

 

Po przeanalizowaniu 15 formularzy zgłoszeniowych studentów, Komisja Rekrutacyjna zgodnie z zapisami regulaminowymi sporządziła dwie listy w podziale na płeć.

Do projektu na Kierunku Transport i Logistyka powinno zostać zakwalifikowanych 12 studentów ( 10 kobiet i 2 mężczyzn zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 9 , natomiast mężczyzn 6.

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do projektu 9 kobiet, oraz 3 mężczyzn (2 mężczyzn zgodnie za zapisami wniosku i dodatkowo jeden mężczyzna w miejsce niewykorzystanego miejsca przyznanego dla kobiet)

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 12 osób (Załącznik nr 3 i 4).

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

1

71055

4,7614

47,6140

0,0000

0,0000

0,0000

3,0000

0,0000

50,6140

tak

2

72358

4,7386

47,3860

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

47,3860

tak

3

71049

4,2889

42,8890

0,0000

3,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,8890

tak

4

71048

4,1739

41,7390

0,0000

3,0000

0,0000

0,0000

0,0000

44,7390

tak

5

71030

4,4205

44,2050

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

44,2050

tak

6

70536

4,0652

40,6520

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

40,6520

tak

7

71064

3,9796

39,7960

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

39,7960

tak

8

71133

3,9232

39,2320

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

39,2320

tak

9

71038

3,8298

38,2980

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,2980

tak

         

 

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifikowanie

1

71066

4,3556

43,5560

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

43,5560

tak

2

71062

4,1778

41,7780

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,7780

tak

3

71185

4,0435

40,4350

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

40,4350

tak

4

66372

3,8830

38,8300

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,8300

rezerwa

5

71043

3,8750

38,7500

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,7500

rezerwa

6

68399

3,2843

32,8430

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

32,8430

rezerwa

                               

 Trzy osoby zostały wpisane na listę rezerwową.

Od Postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z §. 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji Staży Studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

Rekrutacja na kierunku Transport i Logistyka została zakończona ze względu na wyczerpanie miejsc stażowych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Listy rankingowe do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA MGR II STOPIEŃ

Rekrutacja trwała od 28.05.2020 -03.06.2020r.

Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

Po przeanalizowaniu 5 formularzy zgłoszeniowych studentów, Komisja Rekrutacyjna zgodnie z zapisami regulaminowymi sporządziła dwie listy w podziale na płeć.

Do projektu na Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w drugiej rekrutacji powinno zostać zakwalifikowanych 3 studentów ( 3 mężczyzn zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 2 , natomiast mężczyzn 3.

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do projektu 2 mężczyzn (trzeci z kandydatów nie zaliczył semestru) oraz 1 kobiety (w miejsce niewykorzystanego miejsca przyznanego dla mężczyzn)

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 3 osoby (Załącznik nr 1 i 2).

Jedna osoba została wpisana na listę rezerwową.

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z §. 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji Staży Studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

Rekrutacja na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji została zakończona ze względu na wyczerpanie miejsc stażowych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

 

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifikowanie

zaliczenie

1

65507

3,7609

37,6090

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

37,6090

tak

w terminie

2

65508

3,1923

31,9230

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

31,9230

rezerwa

tak po terminie

                       

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełnosprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifikowanie

zaliczenie

1

65501

3,2917

32,9170

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

32,9170

tak

w terminie

2

65542

3,4400

34,4000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

34,4000

tak

tak po terminie

3

65537

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

nie

brak zaliczenia sem 2

 

 

KIERUNEK

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA

STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

 

Rekrutacja trwała od 28.05.2020 -03.06.2020r.

Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

Z uwagi na zbyt małą liczbę złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu, co w konsekwencji uniemożliwiło sporządzenie list rankingowych w podziale na płeć Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała jedną osobę która aplikowała w projekcie (1 kobieta) (Załącznik nr 3).

 

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifikowanie

zaliczenie

1

71356

2,8500

28,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

28,5000

tak

tak po terminie

 

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 10.06.2020 do 19.06.2020r.

 

W I edycji staży wzięło udział 31 osób, w tym 23 kobiet i 8 mężczyzn.

Liczba stażystów z kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami I stopnia: 5 osób, w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn.

Liczba stażystów z kierunku Transport i Logistyka I stopnia: 12 osób, w tym 9 kobiety i 3 mężczyzn.

Liczba stażystów z kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami II stopnia: 14 osób, w tym 12 kobiety i 2 mężczyzn.

Zrealizowano ogółem 11 160 godzin stażowych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK