Program staży 2020-2023 III edycja

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW

WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE 

Projekt pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.   

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w III edycji staży mogą uczestniczyć studenci/tki kierunków:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji III sem. II stopnia studiów stacjonarnych - 17 os.(14 K 3 M)

Transport i logistyka VI sem. I stopnia studiów stacjonarnych - 12 os. (7 K 5 M)

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się załącznikami:

Regulamin organizacji staży studenckich w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój Uczelni

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik 2 - Umowa o staż

Załącznik 2a - Umowa warunkowa o staż

Załącznik 2.1 - Indywidualny program stażu

Załącznik 2.2 - Oświadczenie stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Załącznik 2.3 - Dziennik stażu

Załącznik 2.4 - Lista obecności na stażu

Załącznik 2.5 - Karta czasu pracy

Załącznik 2.6 - Raport końcowy z realizacji stażu

Załącznik 2.7 - Zaświadczenie o realizowanym stażu

Załącznik 2.8 - Kierunkowe efekty uczenia się

Załącznik 2.9 - Oświadczenie stażysty

Załącznik 2.10 - Wniosek o refundację kosztów pracy Opiekuna Stażysty

Załącznik 3 - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia stażowego

Załącznik 4 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 

Rekrutacja na krajowe staże trwa od 01.04.2022-08.04.2022r.

Uzupełniony formularz rekrutacyjny ( wydruk dwustronny !!!!!) proszę o dostarczenie w ustalonym terminie rekrutacyjnym do Pani Magdaleny Skręty Dziekanat WIPiE pokój 402B

Staże odbywają się w ramach projektu pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zgodnie z regulaminem  organizacji staży studenci zainteresowani udziałem w projekcie składają Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej https://wipie.urk.edu.pl/index/site/7724

Zgodnie z zasadami rekrutacji kryteriami punktowanymi jest średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność naukową / społeczną.

W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:

a) w trakcie pięciu zaliczonych semestrów studiów I stopnia;

b) w trakcie dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia.

Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu na semestr ( VI inż.) lub (III mgr.) oraz średnią wygenerowaną z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podana do 4 miejsc po przecinku).

Punkty za kryterium zaangażowania w działalność naukową/społeczną zostają przyznane Uczestnikowi Projektu jednokrotnie z danego rodzaju aktywności:

a) działalność w kole naukowym (3 pkt);

b) działalność w wydziałowym lub uczelnianym samorządzie studenckim (3 pkt);

c) udział w konferencjach naukowych lub w projektach badawczych (3 pkt);

d) udział w innych inicjatywach społecznych, gospodarczych i edukacyjnych zbieżnych z Misją Wydziału (3 pkt).

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w/w aktywności niezbędne jest udokumentowanie działalności społeczno-naukowej ( §4 pkt. 11 regulaminu organizacji staży studenckich).

DANE KONTAKTOWE

Koordynator  ds. stażu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska

katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl

ul. Balicka 116b 30-149 Kraków
pokój nr 17 budynek A
tel. 12 662 46 84

BIURO PROJEKTU

Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Jędryczka

m.jedryczka@urk.edu.pl

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
pokój nr 2

tel. 12 662 42 00

Specjalista ds. finansowych

Krzysztof Baster

e-mail: krzysztof.baster@urk.edu.pl

ul. Czysta 21, 

31-121 Kraków

pokój nr: 228

telefon: 12 662 43 12

 

Listy rankingowe:
- z rekrutacji 1 - 8 kwietnia 2022
- z rekrutacji 20 - 27 kwietnia 2022

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK