Program staży 2020-2023 II edycja

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW

WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Projekt pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.  

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w II edycji staży mogą uczestniczyć studenci/tki kierunków:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji III sem. II stopnia studiów stacjonarnych - 10 os.(8 K 2 M)

Transport i logistyka VI sem. I stopnia studiów stacjonarnych - 16 os. (13 K 3 M)

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się załącznikami:

Regulamin organizacji staży studenckich w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój Uczelni

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik 2 - Umowa o staż

Załącznik 2a - Umowa warunkowa o staż

Załącznik 2.1 - Indywidualny program stażu

Załącznik 2.2 - Oświadczenie stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Załącznik 2.3 - Dziennik stażu

Załącznik 2.4 - Lista obecności na stażu

Załącznik 2.5 - Karta czasu pracy

Załącznik 2.6 - Raport końcowy z realizacji stażu

Załącznik 2.7 - Zaświadczenie o realizowanym stażu

Załącznik 2.8 - Kierunkowe efekty uczenia się

Załącznik 2.9 - Oświadczenie stażysty

Załącznik 2.10 - Wniosek o refundację kosztów pracy Opiekuna Stażysty

Załącznik 3 - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia stażowego

Załącznik 4 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Rekrutacja na krajowe staże trwa od 26.04.2021r. do 03.05.2021r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią wirusem SARS-CoV-2 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Uzupełniony skan formularz rekrutacyjny proszę o przesłanie w ustalonym terminie rekrutacyjnym na adres katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl.

Oryginały dokumentów proszę o wydrukowanie dwustronne i przesłanie na adres:

Katarzyna Grądecka-Jakubowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki ul. Balicka 116b 30-149 Kraków

pokój nr 17 budynek A

 

Staże odbywają się w ramach projektu pt. „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zgodnie z regulaminem  organizacji staży studenci zainteresowani udziałem w projekcie składają Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej https://wipie.urk.edu.pl/index/site/7724

Zgodnie z zasadami rekrutacji kryteriami punktowanymi jest średnia ocen oraz zaangażowanie w działalność naukową / społeczną.

W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:

a) w trakcie pięciu zaliczonych semestrów studiów I stopnia;

b) w trakcie dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia.

Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10*średnia arytmetyczna ocen. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu na semestr ( VI inż.) lub (III mgr.) oraz średnią wygenerowaną z systemu USOS przez pracownika Dziekanatu (podana do 4 miejsc po przecinku).

Punkty za kryterium zaangażowania w działalność naukową/społeczną zostają przyznane Uczestnikowi Projektu jednokrotnie z danego rodzaju aktywności:

a) działalność w kole naukowym (3 pkt);

b) działalność w wydziałowym lub uczelnianym samorządzie studenckim (3 pkt);

c) udział w konferencjach naukowych lub w projektach badawczych (3 pkt);

d) udział w innych inicjatywach społecznych, gospodarczych i edukacyjnych zbieżnych z Misją Wydziału (3 pkt).

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszeniowym w/w aktywności niezbędne jest udokumentowanie działalności społeczno-naukowej ( §4 pkt. 11 regulaminu organizacji staży studenckich).

DANE KONTAKTOWE

Koordynator  ds. stażu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska

katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl

ul. Balicka 116b 30-149 Kraków
pokój nr 17 budynek A
tel. 12 662 46 84

 

BIURO PROJEKTU

Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Jędryczka

m.jedryczka@urk.edu.pl

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
pokój nr 2

tel. 12 662 42 00

Specjalista ds. finansowych

Krzysztof Baster

e-mail: krzysztof.baster@urk.edu.pl

ul. Czysta 21, 

31-121 Kraków

pokój nr: 228

telefon: 12 662 43 12

 

Listy rankingowe do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” 

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA MGR II STOPIEŃ 

Rekrutacja trwała od 26.04.2021 - 03.05.2021 

Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

Z uwagi na zbyt małą liczbę złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu, co w konsekwencji uniemożliwiło sporządzenie list rankingowych w podziale na płeć Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkie 8 osób które aplikowały w projekcie (Załącznik nr 1).

 Załącznik nr 1

L.p.

nr

indeksu

średnia arytme-tyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

68392

4,6842

46,8420

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,8420

tak

w terminie

2

69703

4,6579

46,5790

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,5790

tak

w terminie

3

68406

4,6500

46,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,5000

tak

w terminie

4

69600

4,6053

46,0530

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,0530

tak

w terminie

4

64916

4,6053

46,0530

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,0530

tak

w terminie

6

68386

4,6000

46,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

46,0000

tak

w terminie

7

68387

4,5789

45,7890

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,7890

tak

w terminie

8

68401

4,5500

45,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,5000

tak

w terminie

 Liczba złożonych wniosków przez kobiety wyniosła 7, natomiast przez mężczyzn 1.

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 14.05.2021 do 18.05.2021r.

KIERUNEK

TRANSPORT I LOGISTYKA

STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

 Rekrutacja trwała od 26.04.2021 - 03.05.2021

 Zgodnie z § 4 pkt. 15 Regulaminu Organizacji Staży  lista rankingowa powinna zostać sporządzona oddzielnie dla K i M.

 Z uwagi na zbyt małą liczbę złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu, jak również brak złożonych wniosków przez mężczyzn co w konsekwencji uniemożliwiło sporządzenie list rankingowych w podziale na płeć Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkie 7 osób które aplikowały w projekcie (7 kobiet) (Załącznik nr 2).  

 Załącznik nr 2

 L.p.

 

nr

indeksu

średnia arytme-tyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

73875

4,5227

45,2270

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,2270

tak

w terminie

2

73888

4,5114

45,1140

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,1140

tak

w terminie

3

73897

4,4545

44,5450

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

44,5450

tak

w terminie

4

73921

4,4205

44,2050

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

44,2050

tak

w terminie

5

73882

4,1364

41,3640

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,3640

tak

w terminie

6

71472

3,9773

39,7730

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

39,7730

tak

w terminie

7

73924

3,8523

38,5230

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,5230

tak

w terminie

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów. 

Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 14.05.2021 do 18.05.2021r. 

 Lista rankingowa do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 STUDIA MGR II STOPIEŃ

Rekrutacja trwała od 14.05.2021 - 18.05.2021

Wpłynął jeden formularz zgłoszeniowy złożony przez studentkę z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studentka została zakwalifikowana do projektu.

 Załącznik nr 1

L.p.

nr indeksu

średnia arytme-tyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

65540

4,5789

45,7890

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

45,7890

tak

w terminie

 Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

 Równocześnie Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 01.06.2021 do 06.06.2021r.

KIERUNEK TRANSPORT I LOGISTYKA

 STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

 Rekrutacja trwała od 14.05.2021 - 18.05.2021

 Nie wpłynęło żadne podanie, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji dla w/w kierunku od dnia 01.06.2021 do 06.06.2021r.

Lista rankingowa do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

 Otrzymała jeden formularze rekrutacyjny na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, oraz jeden formularz rekrutacyjny na kierunek Transport i Logistyka. Komisja otrzymała również rezygnację z udziału w projekcie studentki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  

STUDIA MGR II STOPIEŃ

 Rekrutacja trwała od 01.06.2021 - 06.06.2021

 Wpłynął jeden formularz zgłoszeniowy złożony przez studentkę z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studentka została zakwalifikowana do projektu. Równocześnie jedna studentka zrezygnowała ze stażu. Niewykorzystane został jedno miejsce stażowe (1 mężczyzna)

  Załącznik nr 1

 L.p.

 

nr

indeksu

średnia arytme-tyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

69519

4,5455

54,4550

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

54,4550

tak

w terminie

  Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

 

KIERUNEK  

TRANSPORT I LOGISTYKA 

STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

 Rekrutacja trwała od 01.06.2021 - 06.06.2021

 Wpłynął jeden formularz zgłoszeniowy złożony przez studenta z kierunku Transport i Logistyka. Student została zakwalifikowany do projektu. Niewykorzystane zostało osiem miejsce stażowych (6 kobiet, 2 mężczyzn).

 Załącznik nr 1 

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

73950

3,9333

39,3330

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

39,3330

tak

w terminie

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

 

Lista rankingowa do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

 Otrzymała jeden formularze rekrutacyjny na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, oraz jeden formularz rekrutacyjny na kierunek Transport i Logistyka. Komisja otrzymała również rezygnację z udziału w projekcie studentki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

  

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA MGR II STOPIEŃ

 Rekrutacja trwała od 01.06.2021 - 06.06.2021

 Wpłynął jeden formularz zgłoszeniowy złożony przez studentkę z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studentka została zakwalifikowana do projektu. Równocześnie jedna studentka zrezygnowała ze stażu. Niewykorzystane został jedno miejsce stażowe (1 mężczyzna)

  Załącznik nr 1

 L.p.

 

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 2 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

69519

4,5455

54,4550

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

54,4550

tak

w terminie

 Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów.

 

KIERUNEK

TRANSPORT I LOGISTYKA

STUDIA INŻ. I STOPIEŃ

Rekrutacja trwała od 01.06.2021 - 06.06.2021

Wpłynęły dwa  formularze zgłoszeniowe złożone przez studentów z kierunku Transport i Logistyka. Studenci zostali zakwalifikowani do projektu. Niewykorzystane zostało siedem miejsce stażowych (5 kobiet, 2 mężczyzn).

Załącznik nr 1

L.p.

nr indeksu

średnia arytmetyczna z 5 sem

ŚREDNIA *10

działalność w kole naukowym

działalność w samorządzie

konferencje

inicjatywy

niepełno-sprawność plus 1 punkt

SUMA

zakwalifi-

kowanie

zaliczenie

1

73906

4,0568

40,568

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

40,568

tak

w terminie

2

73950

3,9333

39,3330

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

39,3330

tak

w terminie

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu Organizacji staży studenckich przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w  terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy stażystów. 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK