Kariera naukowa - procedury

`Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki  Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje dla przewodów otwartych po 29 listopada 2015 r.

 

Akty prawne regulujące przebieg przewodu doktorskiego:

·         Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198)

·         Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. ( Dz.U. z 2011r. poz.1219)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2012 r. Poz. 990).

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. poz. 1200)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r. poz. 1383)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r. poz. 1842)

 

Uwagi ogólne:

W treści procedury będzie stosowany skrót WIPiE nazwy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wszystkie uchwały na Radzie Wydziału, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych (profesorowie, doktorzy habilitowani)

Uchwały w sprawie poszczególnych czynności podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdej z nich.

Kandydat może wnieść odwołanie od uchwał Rady Wydziału do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału, w terminie 1 miesiąca od daty odebrania uchwały wraz z uzasadnieniem.

Dziekanat WIPiE prowadzi pełną obsługę administracyjną postępowania, a w szczególności:

·         umieszcza informacje o przebiegu postępowania na odpowiedniej stronie internetowej WIPiE (treści uchwał, treści recenzji),

·         przygotowuje umowy i rachunki dla recenzentów, i promotora,

·         przygotowuje wzory protokołów egzaminów doktorskich, prowadzi ewidencję wszystkich egzaminów doktorskich (dziennik)

·         wysyła pracę doktorską do recenzentów i promotora z pismem przewodnim Dziekana, umowami i rachunkami,

·         nadzoruje wypłatę wynagrodzenia recenzentom po zakończeniu postępowania,

·         przesyła do OPI karty Synaba wraz z pismem przewodnim podpisanym przez Dziekana, wprowadza informację o nadaniu stopnia doktora w formie elektronicznej do systemu POL-on (moduł „dr/dr hab.”),

·         sprawuje pieczę nad dokumentacją.


 

Treść procedury:

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego

 1. Kandydat składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dziekana WIPiE[1]. Wniosek wraz z wymaganym zestawem dokumentów składany jest w Dziekanacie.

2. Do wniosku Kandydat załącza :

·         oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego, lub dyplomu[2],

·         proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne), dziedziny nauki (nauki rolnicze) i dyscypliny naukowej (inżynieria rolnicza), w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej[3].

·         propozycję osoby promotora i jeżeli będzie uczestniczył również promotora pomocniczego[4],

·         zbiór prac naukowych (lub kopie), twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (kandydat musi dysponować co najmniej jedną publikacją naukową recenzowaną, wydaną w wydawnictwie z listy MNiSW)[5],

·         jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie, informację o przebiegu tego postępowania[6],

3. Do wniosku Kandydat może załączyć:

·         proponowany język nowożytny do egzaminu bądź certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego[7],

·         wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (jeżeli konieczne)[8].

·         zaświadczenie o uczęszczaniu na studia doktoranckie wystawione przez upoważnioną osobę (jeżeli uczęszcza),

·         jeżeli kandydat nie jest pracownikiem WIPIE lub studentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego na WIPiE, to należy załączyć oświadczenie o ponoszeniu kosztów wszczynanego postępowania doktorskiego,

·         zgodę proponowanego promotora i promotora pomocniczego (jeżeli będzie uczestniczył) rozprawy[9],

·         proponowaną dyscyplinę dodatkową do egzaminu doktorskiego,

 

4. Prodziekan ds. Organizacji i Współpracy rozpatruje złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych i kieruje dokumentację do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Nauki.

5. Prodziekan organizuje otwarte seminarium, na którym kandydat przedstawia temat i koncepcję rozprawy doktorskiej. W seminarium obligatoryjnie uczestniczą członkowie Wydziałowej Komisji Nauki. Komisja przygotowuje opinię o wszczęciu, bądź odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego.

6. Na najbliższym posiedzeniu Rady WIPiE przewodniczący Komisji Nauki przedstawia sprawozdanie z posiedzenia Komisji, o którym była mowa powyżej i stawia wniosek (lub go odrzuca) o otwarcie przewodu doktorskiego. W przypadku gdy Rada Wydziału podejmie decyzję o nie otwarciu przewodu doktorskiego kandydat może ubiegać się o jego otwarcie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

 

Wyznaczenie promotora

7. Rada WIPiE po zasięgnięciu opinii Komisji Nauki podejmuje uchwałę o powołaniu promotora albo promotora i promotora pomocniczego[10]. O decyzji Rady Kandydat uzyskuje informację w dziekanacie Wydziału.

8. Pracownik WIPiE nie może być w jednym czasie promotorem, lub promotorem pomocniczym, więcej niż 4 kandydatów[11] .

 

Egzaminy doktorskie

9. Rada Wydziału po zasięgnięciu opinii Komisji Nauki podejmuje uchwałę o powołaniu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie[12] :

- dyscypliny podstawowej- w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej w tym promotora oraz egzaminatora.

- dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej w tym promotora oraz egzaminatora.

- nowożytnego języka obcego - w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej w tym promotora oraz egzaminatora nauczającego tego języka w szkole wyższej. Chyba, że kandydat przedstawił odpowiedni certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego.

10. W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu[13].

11. Komisje egzaminacyjne, proponowane przez Dziekana, powoływane są przez Radę w głosowaniu jawnym.

12. Przewodniczącym egzaminów doktorskich jest Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.

13. Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez Radę WIPiE[14]. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi.

14. Terminy egzaminów doktorskich ustala dziekan wydziału w porozumieniu z komisjami[15].

15. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich[16].

16. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału na wniosek kandydata może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu i nie więcej niż raz[17].

17. Egzamin z nowożytnego języka obcego przeprowadzany jest zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich[18].

18. Kandydat może być zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego, pod warunkiem dołączenia do wniosku o wszczęcie przewodu wymaganego certyfikatu[19]. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego zawiera załącznik nr 1 do do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. (poz. 1842).

 

Złożenie pracy doktorskiej

19. Kandydat konsultuje z promotorem lub promotorem i promotorem pomocniczym treści zawarte w rozprawie doktorskiej. Ostateczną wersję rozprawy doktorskiej, wraz ze streszczeniem,  przedkłada do akceptacji promotorowi (promotorom) w postaci papierowej i  zapisach na informatycznym nośniku danych[20].

20. Promotor oraz ew. promotor pomocniczy przekazują Dziekanowi rozprawę doktorską wraz ze swoimi pisemnymi opiniami.[21].

21. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej[22].

22. Rozprawa doktorska może mieć formę:

·         maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów książek wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych (określonych przez MNiSW na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki) jeżeli stanowią oryginalne rozwiązanie problemu naukowego[23],

·         pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej jeżeli stanowią oryginalne rozwiązanie problemu naukowego[24],

·         samodzielnej i wyodrębnionej części pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje indywidualny wkład kandydata[25],

23. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w innym języku niż polski[26].

24. Rozprawa powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a w przypadku rozprawy w języku obcym, również streszczenie w języku polskim[27].

25. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej WIPiE w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej[28].

26. W przypadku gdy rozprawa stanowi część pracy zbiorowej, kandydat ma obowiązek przedstawić oświadczenia współautorów o ich wkładzie w daną pracę (również o procentowym udziale)[29].

 

Wybór recenzentów

27. Dziekan przekazuje pracę wraz z opinią promotora i ew. promotora pomocniczego do Komisji Nauki.

28. Komisja Nauki wskazuje co najmniej dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej biorąc pod uwagę, że każdy z Nich posiada dorobek naukowy z problematyki związanej z pracą doktorską.

29. Rada WIPiE po wysłuchaniu opinii wydziałowej Komisji Nauki dla danej dyscypliny naukowej, powołuje w głosowaniu recenzentów rozprawy[30].

30. Decyzja Rady zapada w głosowaniu tajnym[31] [32]

31. Recenzenci przedstawiają Radzie WIPiE recenzje w formie papierowej i elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty  zlecenia jej sporzadzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada może przedłużyć termin złożenia recenzji o jeden miesiąc[33].

32. Recenzja ma zawierać szczegółową ocenę rozprawy Doktorskiej[34] lub w przypadku

prac zbiorowych  -  ocenę indywidualnego wkładu kandydata[35].

34. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. Wnioski te Rada WIPiE przekazuje kandydatowi i promotorowi. Poprawiona rozprawa kierowana jest przez Radę Wydziału do tych samych recenzentów, którzy mają miesiąc na sporządzenie ponownej recenzji[36].

35. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Dziekan przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta.

36. Dziekan WIPiE niezwłocznie po uzyskaniu ostatniej recenzji, przesyła recenzje do Centralnej Komisji w celu opublikowania, w Biuletynie Informacji Publicznej[37].

37. Na stronie internetowej WIPiE zamieszcza się recenzje oraz streszczenia pracy w języku polskim i angielskim[38].

 

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do obrony

38. Recenzje pracy doktorskiej dostarczane są do członków Rady WIPiE.

39. Dziekan Wydziału po odczytaniu recenzji na posiedzeniu Rady WIPiE otwiera dyskusję nad przyjęciem recenzji. Po jej zakończeniu Rada WIPiE, w głosowaniu tajnym, podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu do publicznej obrony lub o odrzuceniu rozprawy[39].

40. W przypadku przyjęcia rozprawy wyznacza się datę publicznej obrony oraz wywiesza się ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, co najmniej 7 dni przed terminem. W ogłoszeniu podaje się również informację, o tym gdzie można zapoznać się z treścią rozprawy

41. Dziekan WIPiE na co najmniej 10 dni przed terminem obrony zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie inżynieria rolnicza o miejscu, terminie obrony, miejscu złożenia rozprawy wraz z recenzjami, oraz o zamieszczeniu streszczeń i recenzji na stronie internetowej WIPiE[40].

 

Obrona rozprawy doktorskiej

42. Obrona rozprawy odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady WIPiE z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego[41]. Dziekan dokonuje otwarcia oraz przedstawia przebieg przewodu doktorskiego

43. W trakcie obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy, recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta, Dziekan zarządza odczytanie treści recenzji[42].

44. Dziekan otwiera i zamyka dyskusję, w której brać mogą wszyscy obecni na obronie rozprawy.[43].

45. Na obronę Kierownik Dziekanatu przygotowuje:

·         materiały dotyczące przebiegu przewodu doktorskiego,

·         egzemplarz rozprawy doktorskiej,

·         karty do głosowania,

·         listę obecności członków Rady Wydziału (wraz z recenzentami i promotorem oraz promotorem pomocniczym jeżeli został wybrany),

46. Na posiedzeniu niejawnym Rada WIPiE[44] w obecności i współudziale promotora oraz recenzentów podejmuje uchwałę o wyniku postępowania. W posiedzeniu niejawnym Rady Wydziału może brać udział również promotor pomocniczy bez prawa głosu.

47. Dziekan WIPiE w porozumieniu z promotorem wyznacza protokolanta, który sporządza protokół z przebiegu obrony. Protokół podpisuje protokolant i Dziekan WIPIE.

48. O pozytywnym lub negatywnym wyniku postępowania powiadamiany jest kandydat. Wynik postępowania umieszczany jest na stronie internetowej wydziału.

49. Kandydat otrzymuje dyplom doktorski przygotowany według określonego wzoru[45].

50. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora dostarcza w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty uchwały Rady WIPiE o nadaniu stopnia doktora, wypełnione i podpisane druki karty Synaba w 5 egzemplarzach wraz z załącznikami, podpisane w miejscu przeznaczonym dla kierownika pracy równolegle wysyłając samodzielnie jej wersję elektroniczną na adres elektroniczny OPI.

Dyplom doktorski

Dyplom doktorski wręczany jest na uroczystości promocyjnej organizowanej raz do roku przez Rektora.

Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady.

                                                                                                Dziekan

      Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

 [1] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1. 1.: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie.

[2] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1. 2. 1):  Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z poźn. zm.2));

[3] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1. 2. 2):  Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

[4] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1. 2. 3):  Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

[5] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1. 2. 4):  Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

[6] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1. 2. 5):  Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

[7] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1.4.1):

1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

[8] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 1.4.2):

2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

[9] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 30.1.: Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

[10] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 2.:

1. Po wszczęciu przewodu doktorskiego rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

2. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może dodatkowo wyznaczyć:

1) drugiego promotora – w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;

2) kopromotora – w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej;

3) promotora pomocniczego – w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem.

[11] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 2.3:  Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski określa maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi promotor lub promotor pomocniczy mogą sprawować opiekę naukową w jednym czasie. 

[12] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 3.1: Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:

1) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora,

b) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

c) nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora;

[13] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 3.2:  W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. 

[14] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 4.1:  Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski kandydat składa egzaminy doktorskie.

[15] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 4.2: Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

[16] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 4.3: Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – według skali ocen określonej przez radę tej jednostki.

[17] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 4.4: W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego złożenie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

[18] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 4.5:  Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

[19] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 4.6:  Z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego jest zwolniony kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1.

[20] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 5.1: Kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych – opisem wskazującym problem naukowy albo zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

[21] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 5.3:  Promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 – także z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej, a promotorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, przekazują przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej.

[22] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 1.: Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

[23] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 2.: Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

[24] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 3.: Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

[25] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 4.: Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.

[26] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 5.: Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

[27] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 6.: Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.

[28] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 7.: Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych

[29] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 5.2: W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

[30] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 6.1: Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek jej przewodniczącego, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.

[31] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 14. 2.: Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:

1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie;

2) wyznaczenia recenzentów;

3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;

4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;

5) nadania stopnia doktora

[32] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 20.:

1. Uchwały, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a.

[33] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 6.3: Recenzję przedstawia się radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.

[34] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 6.4: Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.

[35] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 6.5: W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy.

[36] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 6.6: Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje kandydatowi i promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.

[37] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 6.7: Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych.

[38] Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, Art. 13. 7.: Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

[39] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 7.1: Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony.

[40] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 7.3: Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

[41] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 8.1: Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1. W posiedzeniu mogą brać udział również promotorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3.

[42] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 8.2: Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej zarządza odczytanie jego recenzji.

[43] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 8.3: Po przedstawieniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej.

[44] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 10: Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:

1) rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski;

2) rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w sprawie nadania stopnia doktora.

[45] Dz.U. z 2015 r. poz. 1842, § 24: Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom, który zawiera następujące elementy (…)

 

 

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

1.      Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 882)

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011 r., nr 196 poz. 1165.)

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586). –obowiązuje od 1października2016 r.

• Statut Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

2.      Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią mającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie –inżynieria rolnicza. Na Wydziale stopień naukowy doktora habilitowanego nadaje Rada Wydziału, zwana dalej Radą, na podstawie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Podstawą do wprowadzenia sprawy o nadanie stopnia doktora habilitowanego do porządku obrad Rady jest uchwała komisji habilitacyjnej. Czynności przewodu habilitacyjnego muszą kończyć się uchwałami Rady:

· o przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego i wyznaczeniu 3 członków komisji habilitacyjnej, w tym recenzenta i sekretarza,

· o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. W głosowaniach tajnych biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.

Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

3. Tryb przeprowadzania czynności przewodu habilitacyjnego

3.1. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego

Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny inżynieria rolnicza oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową. Osiągnięcie naukowe może stanowić:

·         dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji monotematycznych,

·         część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego następuje na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwanej dalej kandydatem, która kieruje go bezpośrednio do Centralnej Komisji. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, w którym kandydat wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz podaje tryb w jakim chcę aby odbyło się głosowanie komisji habilitacyjnej (jawne lub tajne), załącza (w formie odrębnych załączników):

·         kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,

·         autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim,

·         wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim -z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy,

·         informacje o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,

·         informację o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

·         informację o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

·         informację o działalności popularyzującej naukę,

·         w przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach. Po ocenie formalnej wniosku, Centralna Komisja wszczyna przewód habilitacyjny Kandydata i przekazuje jednostce organizacyjnej wskazanej przez Kandydata sprawę przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Centralna Komisja ocenę formalną wniosku przeprowadza w terminie14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub nieodpowiedni wzywa do jego uzupełnienia. Centralna Komisja zamieszcza na stronie internetowej wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i autoreferat Kandydata.

 

3.2. Wyznaczenie komisji habilitacyjnej

Po wyrażeniu akceptacji (głosowanie tajne)podjęcia się przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę, następuje wyznaczenie komisji habilitacyjnej (głosowanie tajne). Rada Wydziału wyznacza 3 członków komisji w tym sekretarza i recenzenta. Wypis z protokołu posiedzenia Rady Wydziału z informacją o przyjęciu przez Radę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz podaniem 3 członków komisji habilitacyjnej wybranych przez Radę kierowany jest do Centralnej Komisji. Centralna Komisja wyznacza 4 członków komisji w tym przewodniczącego i 2 recenzentów oraz powołuje pełny skład komisji, przekazując komisji habilitacyjnej uzyskane od kandydata dokumenty (za pośrednictwem Dziekana).Sekretarz komisji jest zobowiązany do natychmiastowego rozesłania dokumentacji habilitacyjnej kandydata do wszystkich członków komisji habilitacyjnej. Recenzenci są zobowiązani do przygotowania recenzji w terminie 6 tygodni od powołania składu komisji habilitacyjnej. Kryteria oceny osiągnięć habilitanta zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165).

 

3.3. Posiedzenie komisji habilitacyjnej

Po otrzymaniu recenzji dorobku naukowego Kandydata, osiągnięcia habilitacyjnego i działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej, sekretarz komisji habilitacyjnej przekazuje recenzje do wszystkich członków komisji, a przewodniczący ustala termin i miejsce posiedzenia komisji habilitacyjnej. Obrady Komisji habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym. Komisja podejmuję uchwałę w głosowaniu jawnym (na wniosek habilitanta może być głosowanie w trybie tajnym) o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Załącznikiem do uchwały komisji jest uzasadnienie opinii. Sekretarz komisji habilitacyjnej sporządza protokół posiedzenia. Komisja może w przypadkach uzasadnionych przeprowadzić rozmowę(w szczególnym przypadku przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie rozmowy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku) z kandydatem o osiągnięciach naukowych i dalszych planach badawczych. Komisja powiadamia kandydata 7dni przed terminem rozmowy, podając miejsce i przedmiot rozmowy. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od otrzymania recenzji –przedstawia Radzie Wydziału uchwalę wraz z uzasadnieniem, recenzjami i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie inżynieria rolnicza.

 

3.4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki na najbliższym posiedzeniu, po terminie obrad komisji habilitacyjnej, podejmuję uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych (głosowanie tajne). Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przewodniczący Rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne przekazuje Centralnej Komisji:

1) kopię tej uchwały,

2) kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w spawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,

3) kopię recenzji w postępowaniu habilitacyjnym- zapisane na informatycznym nośniku danych. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść odwołanie od odmownej uchwały Rady do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej Rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

3.5. Informacja na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Kierownik Dziekanatu zamieszcza na stronie internetowej Wydziału następujące informacje dotyczące przebiegu postępowania habilitacyjnego:

·         wniosek Kandydata,

·         autoreferat,

·         informację o składzie komisji habilitacyjnej,

·         harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego,

·         uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

4. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady.

 

Kraków, 27.02.2018r.                                                           Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

 

 

Procedura przeprowadzania postępowania o tytuł profesora

na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie przeprowadza się zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r. poz. 1789) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 30 stycznia 2018r. poz. 261).

 

Kraków, 27.02.2018r.                                                           Dziekan Wydziału

 

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR