Zadania Wydziałowej Komisji

Zadania Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Ogólny zakres zadań Dziekańskich Komisji ds. Jakości Kształcenia określony jest w Zarządzeniu Rektora 168/2021 z 27 października 2021r.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, realizowane są przez działania podejmowane przez funkcjonujące w Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (DKJK) zespoły.

Głównym zadaniem Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia jest opracowanie narzędzi do weryfikacji osiągania efektów uczenia się oraz proponowanie działań naprawczych, a szczegółowo zespół jest odpowiedzialny za:

 • wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta;
 • wspieranie Rad Kierunku w modernizowaniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
 • opracowywanie metod poprawy mobilności studentów i doktorantów;
 • opracowywanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym szczególnie podnoszenie kwalifikacji kadry i opracowywanie metod doskonalenia systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych, związanych z procesem dydaktycznym;
 • opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
 • coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia;
 •  publikowanie planowanych działań i raportu z ich realizacji;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia.

Natomiast do kompetencji Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy monitorowanie wszystkich aspektów związanych z procesem kształcenia oraz weryfikacja osiąganych efektów uczenia się, a szczegółowo zespół jest odpowiedzialny za:

 • analizę zgodności kierunku i profilu studiów z misją Uczelni i strategią wydziałową;
 • analizę zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów uczenia się z efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
 •  monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS;
 • analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta;
 • analizę dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku pracy, szczególnie na studiach o profilu praktycznym;
 • przeprowadzanie i analiza oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów i pracowników;
 • ocenianie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania;
 • monitorowania karier absolwentów Wydziału;
 • ocenianie infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 • przedstawianie Dziekanowi oraz Zespołowi ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale i przedstawianie wskazówek dotyczących planu naprawczego;
 • przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie:

  - metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy,

  - modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,

  - mobilności studentów,

  - kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na wydziale,

  - jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale;
 •  realizację innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia.

Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia:

 • przewodniczenie pracom DKJK;
 • ustalanie harmonogramu i wskazywanie członków DKJK do realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach;
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na wydziale;
 • nadzór nad opracowaniem, aktualizacją i doskonaleniem dokumentów USZJK na poziomie wydziału;
 • współdziałanie z jednostkami wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia;
 • współpraca z właściwym Samorządem studentów, radami kierunków oraz z innymi pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia na wydziale;
 • przedstawianie Kolegium Wydziału oraz przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK