Tematy prac dyplomowych

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH


Katedra Inżynierii Produkcji Logistyki i Informatyki Stosowanej:
 • Ocena logistyki na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Ocena funkcjonowanie systemu logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Zarządzanie flotą pojazdów w wybranej firmie, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Ocena efektywności logistyki zaopatrzenia/produkcji/dystrybucji/odpadów, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Efektywność wykorzystania środków transportowych na przykładzie wybranej firmy, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Optymalizacja transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Zastosowanie outsourcingu na przykładzie produkcji wybranego wyrobu, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Projekt łańcucha dostaw dla wybranego towaru, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Ocena efektywności łańcuch dostaw, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Koszty procesów logistycznych, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • Analiza struktury cyklu produkcyjnego i wykorzystania zdolności produkcyjnej, Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
 • Ocena nakładów i produktywności wybranego systemu produkcyjnego, Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
 • Ocena gospodarki surowcowej i materiałowej wybranego przedsiębiorstwa przetwórczego, Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
 • Efekty wdrożenia metod doskonalenia produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
 • Efekty wdrożenia metod doskonalenia produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
 • Analiza infrastruktury magazynowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Ocena gospodarki magazynowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Ocena systemów informatycznych w procesie zarządzania gospodarką magazynową, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Ocena efektywności kanałów dystrybucji, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Koszty transportu w wybranym przedsiębiorstwie, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Ocena organizacji transportu w wybranej firmie, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Wpływ systemów teleinformatycznych na zarządzanie transportem na przykładzie firmy transportowej, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Analiza rynku dystrybucji na przykładzie wybranej firmy, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Analiza rynku zaopatrzenia na przykładzie wybranej firmy, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 • Optymalizacja cyklu produkcyjnego a wykorzystanie zdolności produkcyjnej, dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Racjonalizacja procesów wytwarzania z wykorzystaniem narzędzi odchudzonej produkcji, dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Zastosowanie metody SMED do analizy i minimalizacji czasów przezbrojeń na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego,dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Analiza i racjonalizacja przepływów materiałowych w przykładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Bezpieczeństwo środowiskowe a łańcuchy dostaw, dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Kontrola jakości a zarządzanie ryzykiem w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw/logistycznych, dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. UR
 • Zintegrowane systemy zarządzania w wybranej firmie lub gospodarstwie (etapy wdrożenia, przegląd systemów, propozycje usprawnień istniejącego systemu, projekt systemu), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Projekt informatyczny z zakresu zarządzania, inżynierii rolniczej, inżynierii produkcji (np. wykonanie projektu informatycznego, aplikacji), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Analiza wykorzystania IT w wybranych obiektach (np. gospodarstwach rolniczych, przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej, projekt wdrożenia i informatyzacji badanych obiektów), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Procesy produkcyjne (modelowanie, identyfikacja procesów), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Praca dotycząca wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania w wybranej firmie logistycznej, dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Projekt informatyczny z zakresu zarządzania, logistyki, transportu (np. wykonanie projektu informatycznego, aplikacji), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • , dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Analiza wykorzystania IT w wybranych obiektach (np. przedsiębiorstwach branży logistycznej, projekt wdrożenia i informatyzacji badanych obiektów), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Temat do ustalenia ze studentem z zakresu: informacja, informatyka, wspomaganie zarządzania w logistyce i transporcie, dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Praca dotycząca wykorzystania systemów informatycznych w OZE. Projekt informatyczny z zakresu OZE i GO (np. wykonanie projektu informatycznego, aplikacji), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Analiza wykorzystania IT w wybranych obiektach (np. przedsiębiorstwach branży OZE, GO, projekt wdrożenia i informatyzacji badanych obiektów), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Praca dotycząca zastosowania technologii informacyjnych w rolnictwie, (informacja, informatyka, komputery w gospodarstwie). Projekt informatyczny z zakresu techniki rolniczej (np. wykonanie projektu informatycznego, aplikacji), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Analiza wykorzystania IT w wybranych obiektach (np. gospodarstwach, przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej, projekt wdrożenia i informatyzacji badanych obiektów), dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, nawadnianiu, nawożeniu, rolnictwo precyzyjne, dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
 • Zrównoważony rozwój a Polskie rolnictwo, dr hab. inż. Agnieszka Latawiec
 • Analiza socjoekonomiczna dodatku biowęgla do gleb, dr hab. inż. Agnieszka Latawiec
 • Analiza środowiskowa biowęgla w glebie w warunkach Polski, dr hab. inż. Agnieszka Latawiec
 • Porównanie zrównoważonego rolnictwa w Polsce i w Brazylii, dr hab. inż. Agnieszka Latawiec
 • Ocena procesów logistyki dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Identyfikacja i ocena procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Projekt wdrożenia wybranego systemu lub rozwiązanie zadania z zakresu organizacji i/lub zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Ocena procesu transportowego w wybranym przedsiębiorstwie, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Aspekty ekonomiczne wykorzystania wybranych odnawialnych źródeł energii (studium przypadku), dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Analiza procesów logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkującym pelety lub brykiety, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Ocena wykorzystania zdolności produkcyjnej na przykładzie wybranej firmy, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Efektywność ekonomiczna produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Wyposażenie techniczne a wydajność pracy w wybranym gospodarstwie rolnym, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Energochłonność produkcji ziemniaków w gospodarstwach ekologicznych, dr hab. inż Dariusz Kwaśniewski
 • Analiza cyklu życia produktu (LCA) w ocenie oddziaływania środowiskowego, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Aspekty środowiskowe stosowania opakowań na przykładzie wybranych produktów, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Gospodarka odpadami w wybranym przedsiębiorstwie, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Analiza oddziaływania środowiskowego procesów produkcji kolektorów słonecznych/pa, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczykneli fotowoltaicznych
 • Analiza ekonomiczno-organizacyjna usług świadczonych przez przedsiębiorstwo transportowe, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Oddziaływanie środowiskowe wybranych procesów transportowych, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Zastosowanie metody LCA (Life Cycle Assessment) do oceny zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie transportowym, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Analiza łańcucha dostaw wybranych produktów, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Zastosowanie metody LCA (Life Cycle Assessment) do oceny zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym przedsiębiorstwie, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Gospodarka wodą w procesach produkcyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Koszty i nakłady produkcyjne a efektywność produkcji wybranych produktów w agrobiznesie, dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Rynek produktów i usług w agrobiznesie na przykładzie wybranej gminy (powiatu), dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Koszty i nakłady produkcyjne a efektywność produkcji wybranych warzyw (lub owoców), dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • Plan marketingowy a zarządzanie produkcją w wybranym przedsiębiorstwie, dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
 • Ocena wydajności pracy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
 • Efektywność produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
 • Wielokryterialna ocena systemów w produkcji zwierzęcej, dr inż. Zbigniew Daniel
 • Uwarunkowania formalno-prawne przewozu zwierząt w transporcie lądowym, dr inż. Zbigniew Daniel
 • Modernizacja wyposażenia technicznego ferm zwierząt hodowlanych, dr inż. Zbigniew Daniel
 • Struktura rodzajowa w spedycji towarów żywnościowych, dr inż. Zbigniew Daniel
 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem platformy Adonis, dr Maciej Sporysz
 • Wykorzystanie łańcuchów markowa w predykcji zamówień w przedsiębiorstwie produkcyjnym, dr Maciej Sporysz
 • Budowa aplikacji Shiny do predykcji online cen towarów pochodzenia rolniczego, dr Maciej Sporysz
 • Budowa Rapid Miner WebApp do automatycznej predykcji sprzedaży przedsiębiorstwa produkcyjnego, dr Maciej Sporysz
 • Projekt i implementacja aplikacji (web, desktop, android) w wybranej technologii, dla określonej dziedziny, dr Krzysztof Molenda
 • Projekt i realizacja bazy danych /hurtowni danych (relacyjnej, grafowej) dla określonej dziedziny, dr Krzysztof Molenda
 • Analiza, modelowanie i symulacja komputerowa procesu dla określonej dziedziny (z wykorzystaniem samodzielnie napisanego programu Python, R), dr Krzysztof Molenda
 • Maszynowe przetwarzanie danych i uczenie maszynowe (machine learning, sztuczna inteligencja), dr Krzysztof Molenda
 • Ocena przydatności aplikacji/systemu w określonej dziedzinie, dr Krzysztof Molenda
 • Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na wybranym wiejskim obszarze, dr Jerzy Małopolski
 • Prognozowanie zużycia gazu ziemnego na wybranym wiejskim obszarze, dr Jerzy Małopolski
 • Gospodarka odpadami w wybranej gminie, dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
 • Ocena składu granulometrycznego wybranych rodzajów biomasy drzewnej, dr inż. Marcin Jewiarz
 • Ocena składu granulometrycznego wybranych rodzajów odpadów z produkcji spożywczej, dr inż. Marcin Jewiarz
 • Ocena gęstości i porowatości wybranych rodzajów biomasy, dr inż. Marcin Jewiarz
 • Ocena wpływu stopnia rozdrobnienia oraz wilgotności na wartość kąta usypu biomasy zielnej,dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR
 • Analiza procesu ciśnieniowego odwadniania biomasy odpadowej,dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR
 • Ocena wybranych parametrów jakościowych brykietu z biomasy klonu jesionolistnego, dr hab. inż. Marek Wróbel
 • Ocena gęstości nasypowej biomasy o różnym składzie ziarnowym, dr hab. inż. Marek Wróbel
 • Badanie wpływu ułożenia ziaren na wartość siły tarcia na przykładzie peletu, dr hab. inż. Artur Wójcik
 • Badanie wpływu zjawiska adhezji na tarcie statyczne wybranych materiałów ziarnistych pochodzenia roślinnego, dr hab. inż. Artur Wójcik

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

 • Analiza efektywności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną ogniwem fotowoltaicznym z układem sterowania w ruchu nadążnym (OZEiGO), dr inż. Marcin Tomasik
 • Analiza systemów sterowania w budynkach inteligentnych (OZEiGO), dr inż. Marcin Tomasik
 • Analiza układu regulacji poziomu cieczy w kaskadzie zbiorników z zastosowaniem sterowania rozmytego (OZEiGO/TRiL), dr inż. Marcin Tomasik
 • Analiza zautomatyzowanych systemów magazynowych (ZiIP/TiL), dr inż. Marcin Tomasik
 • Optymalizacja funkcjonowania magazynu z systemem automatycznej identyfikacji (ZiIP/TiL), dr inż. Marcin Tomasik
 • Informatyczne systemy SCADA/MES w optymalizacji sterowania linii produkcyjnych(ZiIP)., dr inż. Marcin Tomasik
 • Model fizyczny robota przemysłowego do celów paletyzacji, Prof. dr hab. inż. Henryk Juszka
 • Efektywność pracy źródeł fotowoltaicznych typu CIGS i monokrystalicznych w systemie stacjonarnym, dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR
 • Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody technologicznej dla pomidorów w uprawie pod osłoną, dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR
 • Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody technologicznej dla ogórków w uprawie pod osłoną, dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR
 • Ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, dr hab. inż. Hubert Latała, prof. UR
 • Analiza cyklu życia budynku mieszkalnego, dr inż. Maciej Gliniak
 • Analiza cyklu życia budynku biurowego/przemysłowego, dr inż. Maciej Gliniak
 • Organizacja transportu wenątrzzakładowego na wybranym przykładzie, dr inż. Maciej Gliniak
 • Zastosowanie analiz geoprzestrzennych do wyznaczania konfliktów lokalizacjynych zakładów przetwarzających odpady, dr inż. Maciej Gliniak
 • Analiza zawartości metali ciężkich w odpadach niebezpiecznych zwykorzystaniem techniki XRF, dr inż. Maciej Gliniak
 • Optymalizacja procesu mielenia surowców skalnych z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, dr inż. Maciej Gliniak
 • Analiza procesów logistycznych na rynku produktów tradycyjnych na wybranym przykładzie, dr Anna Krakowiak-Bal
 • Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego, dr Anna Krakowiak-Bal
 • Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu produktów lokalnych na przykładzie regionu .... , dr Anna Krakowiak-Bal
 • Zarządzanie wiedzą w jednostkach administracji publicznej na wybranym przykładzie, dr Anna Krakowiak-Bal
 • Innowacyjność na rynku produktów tradycyjnych, dr Anna Krakowiak-Bal
 • Analysis of the biostabilization process of brewing malt waste in laboratory conditions, dr inż. Mateusz Malinowski
 • Analiza możliwości przyrodniczego zastosowania materiału filtracyjnego z biofiltrów po procesie biologicznego przetwarzania odpadów, dr inż. Mateusz Malinowski
 • Odpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym analiza świadomości wybranej grupy społecznej, dr inż. Mateusz Malinowski
 • Środowiskowa ocena (LCA) zastosowania OZE w budynku mieszkalnym, dr inż. Mateusz Malinowski
 • Analiza wpływu algorytmu sterowania na zużycie energii w procesie zacierania słodu na piwo (OZE)., dr inż. Stanisław Lis
 • Analiza układu automatycznego sterowania temperaturą w procesie kompostowania (OZE), dr inż. Stanisław Lis
 • Opracowanie i analiza układu sterownia temperaturą w procesie obróbki termicznej wybranego produktu spożywczego (ZiIP), dr inż. Stanisław Lis
 • Opracowanie konstrukcji i badania eksploatacyjne chwytaka robota przemysłowego w aspekcie realizacji procesu pakowania produktów rolno-spożywczych (TRiL), dr inż. Stanisław Lis
 • Wpływ dodatku karboksymetylocelulozy do wykonywania podłoży fermentacji metanowej., dr inż. Jakub Sikora
 • Wykorzystanie biomasy odpadowej z przemysłu rolno-spożywczego na cele komponowania podłoży do fermentacji metanowej, dr inż. Jakub Sikora
 • Wpływ aplikacji biowęgła na parametry fizyczne gleby, dr inż. Jakub Sikora
 • Wpływ aplikacji bioweęgla i nawożenia pofermentam na parametry fizyczne gleby, dr inż. Jakub Sikora
 • Analiza autokorelacji obiektów przestrzennych w zależności od potencjału biomasy na cele biogazowni rolniczej w wybranym regionie, dr inż. Jakub Sikora
 • Analiza przestrzenna potencjału energetycznego obiektów przestrzennych w wybranym regionie, dr inż. Jakub Sikora
 • Analiza pola magnetycznego emitowanego przez odbiorniki gospodarstwa domowego., dr. inż. Krzysztof Nęcka
 • Analiza pola magnetycznego w budynkach mieszkalnych., dr. inż. Krzysztof Nęcka
 • Analiza potrzeb energetycznych gospodarstw domowych., dr. inż. Krzysztof Nęcka
 • Wykorzystanie OZE w budynkach mieszkalnych., dr. inż. Krzysztof Nęcka
 • Wykorzystanie OZE w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego., dr. inż. Krzysztof Nęcka
 • Analiza efektywności pracy kolektorów słonecznych, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza efektywności pracy pompy ciepła współpracującej z wymiennikami pionowymi/ poziomymi ZiP, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza technicznoekonomiczna stosowania kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody/ systemu grzewczego, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza technicznoekonomiczna pompy ciepła na potrzeby grzewcze obiektu, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza technicznoekonomiczna stosowania paneli fotowoltaicznych w obiekcie ogrodniczym, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza strumieni nakładów energii bezpośredniej w polowej produkcji warzyw, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza strumieni energii bezpośredniej w produkcji sadowniczej, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza strumieni nakładów energii bezpośredniej w polowej produkcji warzyw, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza strumieni energii bezpośredniej w produkcji sadowniczej, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • Analiza możliwości wykorzystania odpadów z przemysłu energetycznego, dr inż. Stanisław Famielec
 • Analiza właściwości fizykochemicznych wybranej grupy bioodpadów, dr inż. Stanisław Famielec
 • Porównanie skuteczności absorberów ditelnku węgla stosowanych przy oznaczeniu aktywnościi oddech, dr inż. Stanisław Famielec
 • owej AT4 odpadów
 • Charakterystyka procesu zgazowania wybranej grupy biomasy odpadowej, dr inż. Stanisław Famielec
 • Analiza jakości ścieków komunalnych w wybranej gminie, dr inż. Stanisław Famielec
 • Analiza zużycia energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych na terenach wiejskich, dr inż. Tomasz Szul
 • Ocena poprawności doboru mocy grzejników w systemach grzewczych w budynkach jednorodzinnych na terenach wiejskich, dr inż. Tomasz Szul
 • Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii, dr inż. Tomasz Szul
 • Analiza techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych współpracujących z systemem fotowoltaicznym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dr inż. Tomasz Szul
 • Określenie wpływu rodzaju zużytego oleju roślinnego na ilość uzyskanego biopaliwa FAME, dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
 • Określenie wpływu temperatury i rodzaju katalizatora na ilość uzyskanych biopaliw FAME z tłuszczu zwierzęcego, dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
 • Określenie wpływu dodatku biodiesla AFM na lepkość dynamiczną biopaliw typu "B", dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
 • Badania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez odbiorniki gospodarstwa domowego, prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska
 • Analiza zrównoważonego rozwoju energetycznego na terenach wiejskich, prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska
 • Budowanie konkurencyjności firmy poprzez wdrażanie innowacji (np. organizacyjnych, marketingowych, procesowych, produktowych), dr inż. Urszula Ziemiańczyk
 • Plan marketingowy dla wybranej firmy, dr inż. Urszula Ziemiańczyk
 • Zarządzanie wiedzą / zmianą / projektami w organizacji, dr inż. Urszula Ziemiańczyk
 • Projekt stanowiska do badania charakterystyk płaskiego cieczowego kolektora słonecznego, dr inż. Jan Giełżecki
 • Ocena ekonomiczności stosowania płaskich cieczowych kolektorów słonecznych w gospodarstwach rolnych, dr inż. Jan Giełżecki
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego dla wytypowanego budynku jednorodzinnego wraz z analizą ekonomiczną termoizolacji przy wymianie kotłów na paliwa stałe, dr inż. Jan Giełżecki
 • Aspekty ekonomiczne, techniczne i eksploatacyjne zastosowania gazowego kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła w instalacji CO przy wymianie kotłów na paliwa stałe, dr inż. Jan Giełżecki
 • Analiza systemu gospodarki odpadami w wybranej gminie, dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wybranych gmin wiejskich, dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Techniczno-ekonomiczno-prawne uwarunkowania wykorzystania biomasy na przykładzie wybranej gminy, dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Uwarunkowania organizacyjne produkcji biomasy, dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej na przykładzie wybranych gmin wiejskich, dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Ocena efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń wybranego systemu produkcyjnego, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK