Sprawy socjalne - krok po kroku

W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności:

Krok 1 – zaloguj się do systemu USOSweb https://usosweb.ur.krakow.pl/ (dział dla studentów) a następnie wybierz z menu po lewej stronie pozycję wnioski.

Krok 2 – wypełnij deklarację programu, wybierz program (kierunek studiów), na którym chcesz otrzymywać pomoc materialną. Uwaga! O stypendium socjalne można wnioskować tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Na liście programów (kierunków studiów), na których masz status aktywnego studenta musisz zaznaczyć ten, na którym chcesz złożyć wniosek. Następnie zatwierdź i wydrukuj oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innych kierunkach studiów.

Krok 3 – wypełnij oświadczenie o dochodach zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją, zatwierdź i wydrukuj.

Krok 4 – wybierz rodzaj stypendium:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
  • zapomoga,

wpisz niezbędne dane (w przypadku stypendium socjalnego zwiększonego zaznaczyć taką opcję), zatwierdź i wydrukuj.

Krok 5 – złóż wniosek oraz wymagane dokumenty w dziekanacie w terminie wskazanym w regulaminie.

Rozpatrywanie wniosków

Kompletne wnioski rozpatrywane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, która organizuje spotkania raz w miesiącu przez okres trwania roku akademickiego.
Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.
Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji. Rektor lub odwoławcza komisja stypendialna podejmuje decyzję w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia odwołania. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji organu wyższej instancji – rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej – przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz instrukcje obsługi systemu USOSweb znajdują się na stronie http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK