Inżynieria mechatroniczna

KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA MECHATRONICZNA

STUDIA INŻYNIERSKIE (I°, 3.5 roku, 7 semestrów)

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Mechatronika w systemach produkcyjnych
Systemy komputerowe w mechatronice

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Celem realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych. Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria mechatroniczna absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki, sterowania,  budowy maszyn, robotów i manipulatorów. Posiada umiejętności projektowania i programowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz systemów komputerowych, stosowanych w systemach mechatronicznych, układów sterowania cyfrowego oraz podstaw ich programowania, realizacji etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w szczególności modelowania, prototypowania, eksploatacji i testowania komponentów mechanicznych i elektronicznych, eksploatacji i diagnozowania układów mechatronicznych oraz użytkowania systemów komputerowych stosowanych w produkcji. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach realizujących zagadnienia związane z projektowaniem oraz eksploatacją systemów mechatronicznych, stanowiących element składowy maszyn i urządzeń oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu systemów informatycznych w procesach technologicznych. Może podjąć pracę w przemyśle żywnościowym o zaawansowanych technologiach, z rozwiązaniami mechatronicznymi oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy komputerowe do realizacji procesów technologicznych. Zakres treści przedmiotów kierunkowych pozwala absolwentowi uzyskać wiadomości i umiejętności oraz kompetencje dające się bezpośrednio wykorzystać w działalności inżynierskiej współczesnego rynku pracy oraz pozwalające podjąć pracę na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w systemy mechatroniczne wielu branż przemysłowych, w tym sektora żywnościowego. 

WIPiE WIPiE


 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK