Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej została utworzona 1 września 2019r. Pracownicy Katedry realizują zajęcia na wszystkich kierunkach studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Transport i logistyka, Odnawialne źródła energii  i gospodarka odpadami oraz Technika rolnicza i leśna.

Obowiązki kierownika Katedry sprawuje prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń.

Adres e-mail: kipliis@urk.edu.pl

Działalność naukowa pracowników Katedry:

 • Metody doskonalenia produkcji i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Inżynieria produkcji i przetwarzania a produkcja zrównoważona
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz logistyka dostaw surowca do produkcji paliw kompaktowych
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi a zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego
 • Zarządzanie projektami i innowacjami
 • Organizacja usług i logistyka w agrobiznesie
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Transport w systemach produkcyjnych
 • Spedycja w gospodarce żywnościowej
 • Gospodarka magazynową w przedsiębiorstwie
 • Strategie marketingowe w przedsiębiorstwach branży PRS
 • Zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego oraz OZE
 • Zrównoważone rolnictwo a globalizacja
 • Socjo-ekonomiczne aspekty wdrażania odpowiednich metod zarządzania terenami rolniczymi w rolnictwie zrównoważonym
 • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
 • Techniki prognozowania zjawisk ekonomicznych i produkcyjnych
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji i technologii Big Data
 • E-learning – metody i techniki nauczania na odległość

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii produkcji, logistyki, spedycji, informatyki stosowanej, matematyki, statystyki, odnawialnych źródeł energii oraz techniki rolniczej i leśnej. Zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnej, laboratoryjnej i projektowej. Część zajęć realizowana jest w pracowniach komputerowych, a także w formie wyjazdów studyjnych.

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich związana jest z zainteresowaniami naukowymi pracowników.

Przykładowe tematy prac inżynierskich:

 • Optymalizacja cyklu produkcyjnego a wykorzystanie zdolności produkcyjnej
 • Ocena efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń wybranego systemu produkcyjnego
 • Projekt wdrożenia wybranego systemu z zakresu organizacji i/lub zarządzania przedsiębiorstwem transportowym
 • Projekt łańcucha dostaw dla wybranego produktu
 • Analiza kosztów logistyki w wybranym przedsiębiorstwie
 • Analiza środowiskowa biowęgla w glebie w warunkach Polski
 • Projekt informatyczny z zakresu zarządzania lub inżynierii produkcji
 • Projekt planu marketingowego dla wybranego przedsiębiorstwa
 • Aspekty ekonomiczne wykorzystania wybranych OZE (studium przypadku)
 • Prognozowanie wybranych nośników energetycznych na wybranym obszarze
 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem platformy ADONIS
 • Maszynowe przetwarzanie danych i uczenie maszynowe
 • Projekt i implementacja aplikacji dla określonej dziedziny

Prowadzone przedmioty:

 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 • Badania operacyjne
 • Badania operacyjne, blok: Excel/Solver
 • Computer tools in agriculture
 • Ekonomia
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE
 • Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów
 • Ekonomika w energetyce odnawialnej
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka magazynowa
 • Informatyka i systemy baz danych
 • Informatyka stosowana
 • Infrastruktura logistyczna
 • Inżynieria produkcji biopaliw
 • Koszty przetwarzania odpadów
 • Logistyka i zarządzanie zaopatrzeniem
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Logistyka zagospodarowania odpadów i organizacja usług komunalnych
 • Marketing Usług Transportowych
 • Maszyny i systemy transportowe
 • Matematyka i statystyka opisowa
 • Matematyka stosowana
 • Mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Mechanizacja produkcji zwierzęcej
 • Metodologia badań naukowych
 • Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
 • Organizacja produkcji rolniczej
 • Organizacja produkcji rolniczej
 • Planowanie i organizacja produkcji surowcowej
 • Podstawy produkcji biopaliw
 • Pojazdy i systemy transportowe
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie
 • Programowanie obiektowe i wizualne
 • Projektowanie technologii produkcji surowcowej
 • Rynek usług logistycznych
 • Spedycja w gospodarce żywnościowej
 • Spedycja w gospodarce żywnościowej
 • Systemy informatyczne
 • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 • Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej
 • Systemy produkcji ekologicznej
 • Systemy produkcji zwierzęcej
 • Systemy utrzymania ruchu na liniach produkcyjnych
 • Systemy zarządzania bazami danych
 • Technika rolnicza
 • Technologie informacyjne
 • Technologie pozyskiwania biomasy
 • Zintegrowane systemy zarządzania

  

 

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 107
telefon: 12 662 47 06
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: A14
telefon: 12 662 46 23
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: F5
telefon: 12 662 46 14
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 101
telefon: 12 622 46 16
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 115
telefon: 12 662 46 18
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 115
telefon: 12 662 46 81
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 106
telefon: 12 662 42 51, 46 20
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Krzysztof Molenda, prof. URK


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: F2
telefon: 12 662 46 24
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Zbigniew Daniel


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 101
telefon: 12 662 46 16
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Michał Kozdęba


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: F2
telefon: 12 662 46 88
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Aleksandra Lis


adres: ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
pokój nr: F-4
telefon: 12 662 46 13
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Maciej Sporysz


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: F1
telefon: 12 662 46 87
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Karolina Furyk-Grabowska


adres: ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
pokój nr: F-4
telefon: 12 662 46 13
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Jakub Gajda


Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Elżbieta Olech


adres: ul. Balicka 116 b, budynek A, 30-149 Kraków
pokój nr: 108
telefon: 12 662 46 99
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK