KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

STUDIA INŻYNIERSKIE (I°, 3.5 roku, 7 semestrów)

 

Forma: studia stacjonarne, niestacjonarne
Moduły kształcenia: Odnawialne źródła energii
Gospodarka odpadami

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Absolwenci studiów inżynierskich potrafią wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafią projektować i eksploatować technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów olejów roślinnych, biopaliw II-giej i III-ciej generacji, brykietów, peletów i węgla drzewnego. Posiadają też umiejętności konstruowania i użytkowania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
Absolwenci studiów inżynierskich (moduł Gospodarka odpadami) rozwiązuje problemy zbierania zagospodarowania odpadów produkcyjnych i komunalnych. Ich kompetencje zawodowe obejmują także eksploatację urządzeń technicznych w kompostowniach, oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształcenia


 

STUDIA MAGISTERSKIE (2°, 1.5 roku, 3 semestry)

 

Forma: studia stacjonarne
Moduły kształcenia: Odnawialne Źródła Energii
Gospodarka Odpadami
Systemy energetyczne w budynkach

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Studia magisterskie umożliwiają pogłębienie wiedzy nabytej na pierwszym poziomie kształcenia (I°, inżynierskie).
Specjalistyczne przedmioty umożliwiają kształcenie na nabywane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów produkcyjnych i usługowych.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształcenia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies