KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Profil absolwenta:             Wiedza

Absolwent kierunku Inżynieria Biosystemów posiada szeroką wiedzę ogólną dotyczącą wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii. Ponadto posiada niezbędną wiedzę dotyczącą systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej oraz energetyki jak również systemów IT. Dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą ekoenergetyki uwzględniającej specyfikę i potencjał obszarów wiejskich. Posiada podstawową wiedzę o sposobach realizacji prac badawczych o charakterze naukowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Umiejętności

Absolwent kierunku Inżynieria Biosystemów posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia i formalizowania opisów inżynierskich, elastyczność w dostosowywaniu się do realnych warunków rynkowych. Absolwent potrafi wykonywać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym ukierunkowane na potrzeby zaawansowanego technicznie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnej oraz komunalnej jak również przemysłu. Potrafi wykorzystać nauki inżynieryjne dla systemów biologicznych, obejmujących analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w mechanizacji i automatyzacji procesów i metod przetwarzania, wyposażenia i budynków oraz urządzeń laboratoryjnych i eksperymentalnych a także technik analitycznych. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce. Absolwent potrafi wykorzystywać najnowsze technologie IT przy realizacji projektów inżynierskich i eksperymentach naukowych w obrębie kierunku studiów. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami technologicznymi, informatycznymi, procesowymi lub gospodarki komunalnej. Absolwent ma umiejętność porozumiewania w języku obcym o stopniu zaawansowania B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Kompetencje

Absolwent kierunku Inżynieria Biosystemów ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz transporcie i magazynowaniu produktów rynkowych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent kierunku Inżynieria Biosystemów wyróżnia się interdyscyplinarnym, ale inżynierskim wykształceniem, dającym mu elastyczność zatrudnienia w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i przemyśle. Program kształcenia pozwala na integrację systemów technicznych wykorzystujących zaawansowane technologie IT z systemami biologicznymi będącymi w obszarze zainteresowania sektora rolno-spożywczego. Struktura przedmiotów i zawartych w nich treści programowych daje szerokie spektrum zatrudnienia również poza sektorem rolno spożywczym i administracji samorządowej. Zdobyty zakres wiadomości pozwala również na zakładanie, organizowanie i prowadzenie na terenach wiejskich firm usługowych, zakładów przemysłu rolnego i przetwórstwa płodów rolnych jak również innych podmiotów gospodarczych działających na terenie miast i wsi. Jest również przygotowany do prowadzenia doradztwa w zakresie inżynierii biosystemów, do użytkowania komputerów i sieci informatycznych. Należy jednak podkreślić, że zakres nauczania obejmujący w przeważającej mierze przedmioty techniczne, organizacyjne i informatyczne a także typowo biologiczne powoduje, iż absolwent kierunku kształcenia jest przede wszystkim przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, organizacyjnych i informatycznych w warunkach gospodarki rynkowej.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształcenia

 


WIPiE WIPiE
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies