KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

Rodzaj studiów:

Studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry) – zajęcia prowadzone są w wymiarze 900 godzin.

Studia niestacjonarne – prowadzone na studiach II stopnia w wymiarze 640 godzin.

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma szczegółową wiedzę specjalistyczną na temat właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych oraz ich wpływie na przebieg procesów technologicznych. Zna podstawy prognozowania, modelowania i symulacji zjawisk i procesów związanych ze studiowanym kierunkiem. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji linii i systemów produkcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji produkcji pozwalającą przeprowadzić krytyczną ich analizę i ocenę oraz zaproponować zmiany. Posiada szczegółową specjalistyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji i niezawodności wybranych grup maszyn i urządzeń. Zna zaawansowane metody i nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji. Ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania i funkcjonowania systemów logistycznych.

Ma wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz różnego rodzaju przedsięwzięciami i innowacjami. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Umiejętności

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji i dyscyplin pokrewnych do identyfikowania oraz rozwiązywania zadań i problemów zawodowych w sposób kompleksowy i systemowy oraz wyznacza trendy rozwojowe stosując podstawowe metody i narzędzia analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Uwzględnia w projektowaniu przebiegu procesów technologicznych, magazynowych i transportowych strukturę i właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych. Potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną istniejących, projektowanych i modyfikowanych procesów produkcyjnych i usługowych. Posługuje się różnymi metodami prognozowania, modelowania i symulacji procesów i zjawisk oraz optymalizuje ich przebieg. Potrafi kierować zespołem i współdziałać z innymi zespołami przy wdrażaniu zmian i innowacji, Bilansuje i optymalizuje zużycie surowców, zasobów naturalnych i energii w procesach produkcyjnych i usługowych. Potrafi projektować, wdrażać i nadzorować systemy sterowania i kontroli parametrów pracy procesów i maszyn oraz identyfikować, specyfikować oraz analizować zagrożenia dla jakości i bezpieczeństwa żywności, życia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego, wynikające z przebiegu procesów produkcyjnych, a także potrafi zaproponować zmiany.

Kompetencje

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rozumie potrzebę oraz zna możliwości ciągłego dokształcania siebie i innych, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole zadaniowym i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim role kierownicze. Potrafi planować wyznaczone przez siebie lub innych przedsięwzięcia, określać ich cele strategiczne, operacyjne i priorytety. Ma świadomość znaczenia prawnej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności, dobrostanu zwierząt i stan środowiska.

Specjalności:

Inżynieria produkcji surowcowej

Infrastruktura i logistyka

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy na poszczególnych specjalnościach i latach studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału

www. wipie.ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies