KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada szeroką wiedzę na temat standardowych metod i narzędzi wspomaganych przy podejmowaniu decyzji. Ma niezbędną wiedzę do wyjaśniania zjawisk chemicznych zachodzących w procesach produkcyjnych i konwersji energii oraz na temat struktury i właściwości materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych jak również ich wpływu na przebieg procesów technologicznych. Posiada szczegółową wiedzę w zakresu technologii produkcji i związanych z nimi procesów. Cechuje się wiedzą dotyczącą cyklu życia, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów. Ma podstawową wiedzę w odniesieniu do zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i jego zasobami ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, które uwzględnia w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Jest kompetentny w zakresie projektowania, sterowania i zarządzania prostymi procesami produkcyjnymi. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych.

Umiejętności

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji potrafi opracować szczegółową dokumentacje wyników realizacji eksperymentu lub zadania projektowego samodzielnie i w zespole, Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji oraz samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę z zakresu innowacyjnych metod wytwarzania i zarządzania, w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Trafnie identyfikuje i analizuje czynniki i zjawiska wpływające na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi oraz na stan środowiska naturalnego. Stosuje nowoczesne metody zarządzania i sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego. Umie identyfikować, wyliczać i optymalizować koszty istniejących oraz projektowanych procesów produkcyjnych. Jest kompetentny aby prawidłowo eksploatować maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, zdrowia zwierząt i ochrony środowiska. Formułuje specyfikację zadań produkcyjnych, Umie dobrać i zaprojektować odpowiedni system pomiarowy do analizy i sterowania procesem produkcyjnym lub systemem energetycznym. Stosuje metody bilansowe do oceny procesów technologicznych. Projektuje systemy techniczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod obliczeniowych oraz linie technologiczne i obiekty w zakresie swojej specjalności.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole zadaniowym i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Ma świadomość znaczenia prawnej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności, dobrostanu zwierząt i stan środowiska, Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Specjalności:

Inżynieria produkcji

Organizacja i zarządzanie

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy na poszczególnych specjalnościach i latach studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału www.wipie.ur.krakow.pl


Suplement - efekty kształcenia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies