KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Kierunek nagrodzony w 2012 r. nagrodą Ministra za najlepszy program studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji )

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza

Absolwent kierunku Technika Rolnicza i Leśna posiada szeroką wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w biosferze. Zna właściwości biologiczno-chemiczne materiałów konstrukcyjnych i surowców pochodzenia rolniczego oraz posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów występujących w technice i procesach technologicznych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności. Ma wiedzę z zakresu podstawowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, zagadnień związane z budową maszyn oraz narzędzi rolniczych i leśnych oraz stosowanych w przetwórstwie żywności. Jest kompetentny w zakresie diagnostyki, użytkowania maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności, zna podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń technicznych i procesów, także z wykorzystanie technik informacyjnych. Określa znaczenie środowiska i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności w produkcji rolniczej i leśnej, identyfikuje czynniki wpływające na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, ma elementarną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz technikach kosztorysowania i normowania robót.

Umiejętności

Absolwent kierunku Technika Rolnicza i Leśna potrafi projektować i modyfikować urządzenia techniczne i procesy w produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwie żywności, posiada umiejętności komunikowania się z różnymi podmiotami w zakresie techniki rolniczej i leśnej. Umiejętnie korzysta z technik informatycznych w celu przygotowania projektów inżynierskich. Trafnie identyfikuje czynniki wpływające na produkcję rolniczą i leśną, stosuje typowe techniki i technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w przetwórstwie żywności. Potrafi obliczyć i zoptymalizować parametry pracy urządzeń technicznych w produkcji rolniczej, leśnej i przetwórstwie żywności. Dokonuje analizy ekonomicznej w zakresie działalności rolniczej, leśnej i przetwórstwie żywności. Potrafi stosować zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

Kompetencje

Absolwent kierunku Technika Rolnicza i Leśna rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania i samodoskonalenia w zakresie techniki rolniczej i leśnej, potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Ma świadomość roli technik informatycznych w produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwie żywności. Rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych prowadzonej działalności, ma świadomość odpowiedzialności prawnej i etycznej za wyniki działań podjętych w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Posiada wiadomość z zakresu zagrożeń dla środowiska wynikających z podjętej działalności rolniczej, m.in. zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w procesach produkcyjnych. Samodzielnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy w zakresie techniki rolniczej i leśnej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy na poszczególnych specjalnościach i latach studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału

www. wipie.ur.krakow.pl

Wersja do druku (*.pdf)
Efekty kształcenia - suplement

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies