KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Rekrutacja

 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Regulamin rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2017/18

Na Wydziale prowadzone są dwustopniowe studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Studia I stopnia – 3,5 letnie, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
 • Studia II stopnia – 1,5 roku, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Warunki przyjęcia na studia:

Kierunek studiów Specjalności / Moduły Warunki przyjęcia Terminy ERK
(Elektronicznej Rejestracji Kandydatów)
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Transport i Logistyka
Moduły:
 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie w logistyce

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia

 • studia stacjonarne: czerwiec 2019
 • studia niestacjonarne: czerwiec 2019
Inżynieria Biosystemów
Moduły:
 • Inżynieria Bioweterynaryjna
 • Mechatronika w Inżynierii Biosystemów
 • Infrastruktura Techniczna

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia

 • studia stacjonarne: czerwiec 2019
 • studia niestacjonarne: czerwiec 2019
Technika rolnicza i leśna
Specjalności:
 • Technika i energetyka
 • Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • Mechatronika

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia

 • studia stacjonarne: czerwiec 2019
 • studia niestacjonarne: czerwiec 2019
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności:
 • Inżynieria produkcji i logistyka
Moduły:
 • Inżynieria Produkcji
 • Organizacja i Zarządzanie

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia

 • studia stacjonarne: czerwiec 2019
 • studia niestacjonarne: czerwiec 2019
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Moduły:
 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia

 • studia stacjonarne: czerwiec 2019
 • studia niestacjonarne: czerwiec 2019
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Technika rolnicza i leśna Specjalności:
 • Inżynieria rolnicza i spożywcza
 • Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • Ekoenergetyka
 • Mechatronika

Dyplom ukończenia studiów kierunkowych lub pokrewnych

 • studia stacjonarne:
  luty 2019
 • studia niestacjonarne:
  luty 2019
Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności:
 • Inżynieria produkcji surowcowej
 • Infrastruktura i logistyka
 • Inżynieria systemów przechowalniczych

Dyplom ukończenia studiów kierunkowych lub pokrewnych

 • studia stacjonarne:
  luty 2019
  studia niestacjonarne:
  luty 2019
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Moduły:
 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

Dyplom ukończenia studiów kierunkowych lub pokrewnych

 • studia stacjonarne:
  luty 2019
 • studia niestacjonarne:
  luty 2019

Na studiach niestacjonarnych do 10% zajęć dydaktycznych odbywa się z wykorzystaniem Internetu (e-learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów na Uczelnię.

Wydział posiada pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) co uprawnia, po spełnieniu wymagań tego stowarzyszenia, do wykonywania zawodu poza granicami kraju.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzony jest kurs przedmiotów informatycznych zgodnie z wymaganiami ECDL, umożliwiający uzyskanie certyfikatu uznawanego na całym obszarze UE.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za legitymację. Opłaty za wydanie studentom Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynoszą:

 1. za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł)

Numer konta: studia stacjonarne - 22 1060 0135 1100 0009 9990 0602, studia niestacjonarne - 81 1060 0135 1100 0009 9990 0607

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy) po ogłoszeniu wyników w systemie ERK

Wszelkie informacje na temat przyjęć na studia można uzyskać w:

Biuro rekrutacji Wydziału
budynek "A"; pokój 101, 115
ul. Balicka 116B
30-149 Kraków
tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 18
email: rekrutacja.wipie@ur.krakow.pl
godziny pracy: 10 - 14 (Uwaga: biuro nieczynne 14.08.2017)

dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - studia stacjonarne
email: Katarzyna.Grotkiewicz@urk.edu.pl
pokój F 4

dr inż. Mirosław Zagórda
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - studia niestacjonarne oraz studia II°
email: Miroslaw.Zagorda@urk.edu.pl
pokój A 04

dr inż. Zbigniew Daniel
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - koordynator ERK
email: Zbigniew.Daniel@urk.edu.pl
pokój A 101

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków, www. wipie.ur.krakow.pl

Nazwa kierunku studiów

Uzyskiwane kompetencje zawodowe podczas studiów

Potencjalne miejsce zatrudnienia

Inżynieria Biosystemów

Absolwent potrafi wykonywać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

Wykorzystuje nauki inżynieryjne dla systemów biologicznych, obejmujących analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w mechanizacji i automatyzacji procesów i metod przetwarzania, wyposażenia i budynków oraz urządzeń laboratoryjnych i eksperymentalnych a także technik analitycznych.

 - Biura projektowe systemów produkcyjnych

- Serwis i nadzór urządzeń i systemów diagnostyki obiektów biologicznych (w makro- i mikroskali)

- Laboratoria badawcze i diagnostyczne środowiska przyrodniczego, produkcyjnego i leczniczego

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.

Potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi także oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania,

 - Przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne

- Instytucje kontroli jakościowej paliw konwencjonalnych i biopaliw

- Firmy gospodarki komunalnej

Transport i Logistyka

 (NOWY KIERUNEK)

Absolwent potrafi umiejętnie łączyć oraz rozpatrywać zagadnienia ekonomiczne i inżynieryjne dotyczące transportu i logistyki.

Uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowo - logistycznych.

Posiada umiejętność eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania i sterowania sektorem TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach transportu i logistyki, dotyczące zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i nieżywnościowych.

- Firmy transportowo - spedycyjne, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową;

- Przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe,

- Centra logistyczne i dystrybucyjne;

- Zakłady i wydziały komunikacji miejskiej. 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa poza żywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności.

 - Instytucje zajmujące się projektowaniem technologii produkcji surowcowej i przetwarzania surowców (głównie pochodzenia biologicznego)

- Działy zarządzania przedsiębiorstwami (kontrola produkcji, innowacje procesów technologicznych)

- Firmy oferujące audyty ekonomiczno-organizacyjne

Technika Rolnicza i Leśna

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, w tym energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, a także nadzorowania i udoskonalania systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, potrafi również diagnozować urządzenia i systemy mechatroniczne.

 - Serwis i sprzedaż maszyn i ciągników

- Biura konstrukcyjne maszyn i pojazdów

- Zakłady produkujące urządzenia techniczne, farmy rolnicze

----

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies